ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » การประกันคุณภาพ
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
สัมมนาปรับแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมมนาเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มูสโฮเทลเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 8 ม.ค. 2563 เวลา 15:50 น.)


ภาควิชาสถิติจัดโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพ

ภาควิชาสถิติ ได้จัดโครงการ "สัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพ" เพื่อระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบด้านต่างๆ และเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการระดับภาควิชาในอนาคต
(ปรับปรุงล่าสุด: 25 พ.ย. 2562 เวลา 16:12 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 

(ปรับปรุงล่าสุด: 8 ก.ค. 2562 เวลา 16:51 น.)


ปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่และเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา


(ปรับปรุงล่าสุด: 20 มิ.ย. 2562 เวลา 15:24 น.)


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 18 เม.ย. 2562 เวลา 14:29 น.)


การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

คณะวิทยาศาสตร์จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ ภูสันฟ้า รีสอร์ท อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 26 พ.ย. 2561 เวลา 11:37 น.)


คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ก.ย. 2561 เวลา 14:27 น.)


อบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online


(ปรับปรุงล่าสุด: 8 ส.ค. 2561 เวลา 14:39 น.)


โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 14 มิ.ย. 2561 เวลา 16:34 น.)


ภาควิชาชีววิทยาจัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร


(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ก.พ. 2561 เวลา 09:38 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง CMU-EdPEx ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 6 พ.ย. 2560 เวลา 15:00 น.)


ภาควิชาสถิติจัดการบรรยาย หัวข้อ บทบาทของการใช้สถิติในการบริหารความเสี่ยง


(ปรับปรุงล่าสุด: 1 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น.)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ส.ค. 2560 เวลา 14:38 น.)


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

  ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ส.ค. 2560 เวลา 16:29 น.)


การสัมมนาบุคลากรภาควิชาสถิติเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

"ภาควิชาสถิติจัดการสัมมนาเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.ค. 2560 เวลา 16:02 น.)


การอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online

คณะวิทยาศาสตร์จัดการอบรมการใช้งานระบบ CHE-QA Online ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง SCB4204-5 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:31 น.)


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 22 ธ.ค. 2559 เวลา 16:32 น.)


ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมคณะวิทยาศาสตร์รับฟังผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง CMU-EdPEx ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 

(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ต.ค. 2559 เวลา 15:32 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx


(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ต.ค. 2559 เวลา 10:15 น.)


คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ส.ค. 2559 เวลา 15:20 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4      »