Ranking System Document

Ranking System

(กิจกรรมเสนอผลงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562)


คณะกรรมการตัดสินผลงานฯ สามารถจัดอันดับรางวัลผ่านระบบออนไลน์
กรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ งานบริการการศึกษาฯ 053-943315,16)


 
เรียกดูแบบเจาะจงสาขาวิชา
 
เรียกดูแบบเจาะจงประเภทผลงาน
 
ค้นหาจากชื่อ เจ้าของผลงาน
 
ค้นหาจากชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน
 
 
Enable Referee View-Mode code
 
Manual for Referee (.pdf)
Generate Code (for System Admin Only)
Student Summary page

Close


ชื่อหัวข้อผลงานที่มีสัญลักษณ์พิเศษ จะปรากฎ ** สีแดง ท้ายชื่อผลงาน
No. Code ID Type Major Owner(s) WorkName Abstract
(PDF)
Poster
file
Advisor Select Rank.
1.) POST-MATH-001 Poster Mathematics นางสาว รัชนีกร มหาวัน
( 590510491 )
Some properties of generalized Tribonacci numbers ผศ. ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ
2.) POST-MATH-002 Poster Mathematics นาย วีระ เรือนสุข
( 590510505 )
A macroeconomic mathematical model for national income of the different population in one government ผศ. ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย
3.) POST-MATH-003 Poster Mathematics นาย ธนกร อุดมวรรัตน์
( 590510432 )
Algebraic properties of groups via their Cayley graphs รศ. ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ
4.) POST-MATH-004 Poster Mathematics นาย อภิวัฒน์ อังกาบ
( 590510515 )
A study of Fourier transform for sound waves ผศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ
5.) POST-MATH-005 Poster Mathematics นางสาว นิรชา ตันมิ่ง
( 590510468 )
e-sequences and Interleaving Integer Sequences of e-sequences** ผศ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม
6.) POST-MATH-006 Poster Mathematics นางสาว เบญจพร ศิริ
( 590510471 )
Determinants of vertex - amalgamation and edge - amalgamation of n copies of cycles of order 6 ** ผศ. ดร.สายัญ ปันมา
7.) POST-MATH-007 Poster Mathematics นางสาว ณัฐณิชา รักษ์คุณ
( 590510451 )
Determinants of vertex - amalgamation and edge - amalgamation of n copies of cycles of order 5** ผศ. ดร.สายัญ ปันมา
8.) POST-MATH-008 Poster Mathematics นางสาว นลินี อภัยวงค์
( 590510466 )
Analysis Mathematical model of diabetes using the homotopy perturbation method ผศ. ดร.สมชาย ศรียาบ
9.) POST-MATH-009 Poster Mathematics นางสาว วิภาวี ศรีวิลัย
( 590510503 )
(f, g) - derivations on BCC-Algebras.** ผศ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม
10.) POST-MATH-010 Poster Mathematics นาย อลงกรณ์ ผ่านสุวรรณ
( 590510519 )
Exploring some geometry concepts by Taxicab distance ผศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน
11.) POST-MATH-011 Poster Mathematics นางสาว วิลาวัลย์ ราชกิจ
( 590510504 )
2-Rigidity of Graphs in Some Classes อ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
12.) POST-MATH-012 Poster Mathematics นาย ณัฐพล รินแต้ว
( 590510455 )
Squares in trapezoids อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
13.) POST-MATH-013 Poster Mathematics นาย ชยุตม์ พลสยม
( 590510445 )
A way to approximate missing data of sun radiance in the northern Thailand ผศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
14.) POST-MATH-014 Poster Mathematics นางสาว ศิริลัดดา พรมปิงกา
( 590510508 )
A comparison of classification methods between random forests and support vector machines for solar radiation in Nakhon Sawan area ผศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
15.) POST-MATH-015 Poster Mathematics นางสาว กนกวรรณ จันทพุฒ
( 590510437 )
A macroeconomic mathematical model for national income by considering net exports relative to domestic consumption and private investment. ผศ. ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย
16.) POST-MATH-016 Poster Mathematics นางสาว ภานุชนาถ แสงบุญ
( 590510488 )
Study the construction of cross section image computed tomography (CT scan) using the system of linear equations ผศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ
17.) POST-MATH-017 Poster Mathematics นางสาว ปภัสรา อินทร์ครอง
( 590510476 )
Application of Multiple Linear Regression Models for Analyzing Rainfall in Chiang Mai อ. ดร.เบน วงศ์สายใจ
18.) POST-MATH-018 Poster Mathematics นาย ปภินวิช เปี่ยมแสง
( 590510477 )
Applications of ordinary differential equations in nonlinear regression model for forecasting growth อ. ดร.เบน วงศ์สายใจ
19.) POST-MATH-019 Poster Mathematics นาย ธนภูมิ กีฬาแปง
( 590510460 )
Convex Composition of Polygons in Lucky Puzzle อ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
20.) POST-MATH-020 Poster Mathematics นางสาว ณัฐริกา ค้างกอ
( 590510456 )
Traffic right-turn arrows from a mathematical point of view. อ. ดร.สุปรีดี แดงสกุล
21.) POST-MATH-021 Poster Mathematics นาย ณัฐพงศ์ ปะกิระถา
( 590510453 )
Wafer in a box ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี
22.) POST-MATH-022 Poster Mathematics นางสาว ธัญชนก อธิจิต
( 590510463 )
Larger families of solutions to some Diophantine equations ผศ. ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
23.) POST-MATH-023 Poster Mathematics นางสาว สิรภัทร วรรธกจตุรพร
( 590510435 )
Imprecise Utilities for a Decision Problem concerning PM2.5 Density in Chiang Mai, Thailand ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
24.) POST-MATH-024 Poster Mathematics นาย รัฐพล นันตาใหม่
( 590510492 )
Numerical method for solving Riccati equations อ. ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
25.) POST-MATH-025 Poster Mathematics นาย ไชยนันท์ พิกุลผล
( 590510448 )
Geometry of the Fibonacci Matrix ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี
26.) POST-MATH-026 Poster Mathematics นางสาว ปณิธิ ศรีสุวรรณนพกุล
( 590510473 )
Modified Taylor's approximation for the solution of differential equations and Integral equations. ผศ. ดร.ธีรนุช สืบเจริญ
27.) POST-MATH-027 Poster Mathematics นางสาว อมลวรรณ พงศ์ประภาอำไพ
( 590510516 )
A mathematical modeling and simulation of student interactions during class activities อ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว
28.) POST-MATH-028 Poster Mathematics นาย วรรธนะชัย แก้วสม
( 570510502 )
The Determination of Self-Intersections for Lissajous Curves With One Component Constructed of Two Simple Harmonic Functions - อ. ดร.ภรัณยู จันทร
29.) POST-MATH-029 Poster Mathematics นางสาว ณัฐวรา อินแนน
( 590510458 )
Some aspects of 2-Token graphs** อ. ดร.สุปรีดี แดงสกุล
30.) POST-MATH-030 Poster Mathematics นาย ธนดล ศรีธิชัย
( 590510433 )
The Study of The Relationship between The Hotspots and PM2.5 Level by Using An Agent-based Model อ. ดร.นที ทองศิริ
31.) POST-MATH-031 Poster Mathematics นางสาว วรินยุพา ฝั้นสัญจร
( 590510497 )
Generalized Identities Involving Common Factors of (p,q)-Fibonacci and (p,q)-Lucas Numbers** ผศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
32.) POST-MATH-032 Poster Mathematics นาย อาทิตย์ ทิพย์มาลา
( 590510523 )
Numerical Solutions of Partial Differential Equations with Non-Increasing Properties using Finite Difference Method. - อ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ
33.) POST-MATH-033 Poster Mathematics นาย ณัฐกมล ศรีปณิธาน
( 590510431 )
Stopping time problem in gambler's ruin model ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
34.) POST-MATH-034 Poster Mathematics นางสาว ศุภาวรรณ ถมทอง
( 590510509 )
On sigma-labeling of Paths and rho-labeling of Cycles** ผศ. ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
35.) POST-MATH-035 Poster Mathematics นางสาว อภิชญา เข็มขำ
( 590510512 )
THE CHANGE OF VARIABLE THEOREM FOR THE RIEMANN INTEGRAL** ผศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
36.) POST-MATH-036 Poster Mathematics นางสาว กมลชนก ศรีวิชัย
( 590510438 )
Collocation for implicit Runge-Kutta method อ. ดร.เอกชัย ทวินันท์
37.) POST-MATH-037 Poster Mathematics นางสาว เจนจิรา จันทร์คำ
( 590510442 )
Solving the Rubik’s Slide ผศ. ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์
38.) POST-MATH-038 Poster Mathematics นาย จาฏุพัจน์ ใจจิตร
( 590510441 )
Higher-order finite different methods for solution estimation of Poisson’s equation อ. ดร.เอกชัย ทวินันท์
39.) POST-MATH-039 Poster Mathematics นาย พชร จันทร์โอสถ
( 590510480 )
Mathematics and Investment ผศ. ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ
40.) POST-MATH-040 Poster Mathematics นาย นิติพล มูลวิจิตร
( 590510434 )
Candy Crush Combinatorics in 2×n and 3×n grids ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ
41.) POST-MATH-041 Poster Mathematics นางสาว อิฏฐณี ศรีคำ
( 590510436 )
Analysis and Adaptation of Data Encryption Standard อ. ดร.นที ทองศิริ
อ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
42.) COOP-CS-001 Co-Operative Computer Science นาย พัชรพล สุขมี
( 590510568 )
Application of Data Analysis and Machine Learning in Star Cluster Classification อ. ดร.ประภาพร เตชอังกูร
43.) COOP-CS-002 Co-Operative Computer Science นางสาว ภาวินี ทองเงา
( 590510571 )
Testing on LINE Bot Timesheet for Recording Employee’s Working ผศ. ดร.เมทินี เขียวกันยะ
44.) COOP-CS-003 Co-Operative Computer Science นาย วัชรากรณ์ ยิ่งเจริญ
( 590510579 )
LINE Bot Timesheet for Employees ผศ. ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
45.) COOP-CS-004 Co-Operative Computer Science นาย ทิวทัศน์ โหม่งพุฒ
( 590510547 )
Salesforce Live Chat Integration with LINE Application อ. ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ
46.) COOP-CS-005 Co-Operative Computer Science นาย ณฐกร ภักดียนต์เจริญ
( 590510538 )
Log File Analysis and Error Summary Report System อ. ดร.รัศมีทิพย์ วิตา
47.) COOP-CS-006 Co-Operative Computer Science นางสาว ปวริศา คันธรส
( 590510561 )
The Experimental Development of Electronic Procurement System for Large to Small Organizations ผศ. ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
48.) COOP-CS-007 Co-Operative Computer Science นาย พงษ์สิทธิ์ ยะย่าเป้า
( 590510565 )
Statistical Process Control System ผศ. ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
49.) COOP-CS-008 Co-Operative Computer Science นางสาว กฤตยาณี เขื่อนแก้ว
( 590510528 )
Request for Quotation FunctionImplementationin ERP-LN อ. ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
50.) COOP-CS-009 Co-Operative Computer Science นาย พงศกร กุลณา
( 590510563 )
Transaction Monitoring System อ. ดร.ประภาพร เตชอังกูร
51.) COOP-CS-010 Co-Operative Computer Science นางสาว อรอมล จันทร์สีสม
( 590510590 )
Extension of Identity Card Reader for Salesforce Application on iOS ผศ. ดร.เสมอแข สมหอม
52.) COOP-CS-011 Co-Operative Computer Science นาย นนท์ปวิธ ยศวงศ์รัศมี
( 590510555 )
Human Gait Tracking on Video with Computer Vision ผศ. ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
53.) COOP-CS-012 Co-Operative Computer Science นาย ณัฐวุฒิ สุแก้ว
( 590510543 )
Web Application System Development for Reporting in Factory ผศ. ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
54.) COOP-CS-013 Co-Operative Computer Science นาย ธนวัฒน์ เบก่ากู่
( 590510550 )
IWM team function ผศ. ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
55.) COOP-CS-014 Co-Operative Computer Science นาย ศุภวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์
( 590510583 )
Automation Machine Learning Pipeline Program for Thai Text Analytics อ. ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
56.) COOP-CS-015 Co-Operative Computer Science นาย สิทธิชัย หลวงแสง
( 590510587 )
Online Request System: Purchase Order (PO) System** ผศ. ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
57.) COOP-CS-016 Co-Operative Computer Science นาย คุณานนต์ ชุมแสง
( 590510532 )
Device Tracking System อ. ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
58.) COOP-CS-017 Co-Operative Computer Science นาย จักรพงษ์ หลวงพงษ์
( 590510533 )
Recruitment Management System : Scout ผศ. ดร.เมทินี เขียวกันยะ
59.) INNO-CS-001 Innovation Computer Science นาย ประหยัด ปวงจักร์ทา
( 590510559 )
PM2.5 Prediction Using Machine Learning Techniques in Chiang Mai, Thailand อ. ดร.ปราการ อุณจักร
60.) INNO-CS-002 Innovation Computer Science นาย พิศลย์ เรือนอินทร์
( 590510525 )
Classification and Calorie Estimation from Food Image by Machine Learning ผศ. ดร.จักริน ชวชาติ
61.) INNO-CS-003 Innovation Computer Science นาย ศรายุธ เตชะแก้ว
( 590510526 )
The Robot Survival Game ผศ. ดร.จักริน ชวชาติ
62.) POST-CS-001 Poster Computer Science นาย ปรัชญา ทีทัศน์
( 590510560 )
Web Application Development for Managing Stars Properties in Globular Clusters and Dwarf Galaxy ผศ. ดร.เมทินี เขียวกันยะ
63.) POST-CS-002 Poster Computer Science นาย กิตติฐัช บุญเลิศ
( 580510580 )
Back end Development for Problems Report Platform in Customer Service Business ผศ. ดร.เสมอแข สมหอม
64.) POST-CS-003 Poster Computer Science นาย เสริมพล ลอยเมฆ
( 580510647 )
Front-end Development for Problems Report Platform in Customer service Business ผศ. ดร.เสมอแข สมหอม
65.) POST-CS-004 Poster Computer Science นาย บริรัฐ คำปิงยศ
( 590510558 )
Mobile Application for Recording Handwritten Student Scores using Deep Learning ผศ.เบญจมาศ ปัญญางาม
66.) POST-CS-005 Poster Computer Science นางสาว สวรินทร์ ทิพย์เวียง
( 590510586 )
Web Applications for manage student project referable Project Management process of ISO / IEC 29110 ผศ. ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
67.) POST-CS-006 Poster Computer Science นางสาว กวิสรา ทองดีเลิศ
( 590510530 )
Backend development for Electronic Know Your Customer using ID card อ. ดร.รัศมีทิพย์ วิตา
68.) POST-CS-007 Poster Computer Science นางสาว พัชริยา จิรชีวีวงศ์
( 590510569 )
Web Application for Sharing Storylines and Online Novels ผศ.วาสนา นัยโพธิ์
69.) POST-CS-008 Poster Computer Science นาย กฤษดา บุญทอง
( 590510529 )
Northern Thai Dialect (Chiang Mai) to Central Thai Dialect Translator ผศ. ดร.วาริน เชาวทัต
70.) POST-CS-009 Poster Computer Science นาย รัฐพล นันทวงศ์
( 590510575 )
Electric Current and Voltage Measurement for Monitoring via Android Application ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
71.) POST-CS-010 Poster Computer Science นาย หฤษฎ์ สานทรายคำ
( 590510588 )
Assistant Devices for Household Electrical Appliances Control ผศ. ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
72.) POST-CHEM-001 Poster Chemistry นาย วีรชน จ๊ะวันตัน
( 590510006 )
Influence of pH and surfactant (CTAB) on the morphology and particles size of CuO for application of photocatalyst ผศ. ดร.ชำนาญ ราญฎร
73.) POST-CHEM-002 Poster Chemistry นางสาว พรรณี ศรีรัตนพันธ์
( 590510070 )
Electrocatalytic oxidation of formic acid by the palladium catalysts on various carbon supporting materials ผศ. ดร.สุรินทร์ สายปัญญา
74.) POST-CHEM-003 Poster Chemistry นางสาว นภสร ทะภูมินทร์
( 590510050 )
Chemical constituents from the leaves of Murraya paniculata. ผศ. ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
75.) POST-CHEM-004 Poster Chemistry นางสาว แวววาว ยอดยิ่ง
( 590510007 )
Synthesis and Characterization of Titanium dioxide(B) and Silicon Particles on Graphene-based Composite Anode Materials For Lithium-ion Batteries รศ. ดร.ฐปนีย์ สารครศรี
76.) POST-CHEM-005 Poster Chemistry นาย ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
( 590510064 )
Comparison of efficiency of zoledronic acid adsorption using magnesium oxide and calcium oxide impregnating on activated carbon ผศ. ดร.นาวี กังวาลย์
77.) POST-CHEM-006 Poster Chemistry นางสาว ณัฐภรณ์ เปอะปันสุข
( 590510034 )
Effect of thermal treatment on Antioxidant activity of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruits รศ. ดร.นุชนิภา นันทะวงศ์
78.) POST-CHEM-007 Poster Chemistry นางสาว ฉัตรสุดา เวฬุวนารักษ์
( 590510025 )
Antibacterial activities and chemical compositions of selected essential oils ผศ. ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล
79.) POST-CHEM-008 Poster Chemistry นาย กันตธี ไชยเมือง
( 590510001 )
The study of chemical contituents from twigs and branches of Gacinia Hanburyi ผศ. ดร.ธัญวดี ลิ้มธรากุล
80.) POST-CHEM-009 Poster Chemistry นางสาว ธัญญารัตน์ บุญอภิบาล
( 590510045 )
Analysis of chemical composition of volatile substances from two varieties of tobacco leaf (Nicotiana tabacum L.) by headspace solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry techniques ผศ. ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์
81.) POST-CHEM-010 Poster Chemistry นางสาว ณัฐกฤตา สุทธิ
( 590510030 )
Analysis of volatile compounds in coriander (Coriandrum sativum L.) and dill (Anethum graveolens) with Headspace-Solid phase microextraction (HS-SPME) couple withGas chromatography-Mass spectrometry (GC-MS) ผศ. ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์
82.) POST-CHEM-011 Poster Chemistry นางสาว ศศิพรรณ หลวงไผ่
( 590510116 )
Synthesis and ions binding study of 2,2'-((1E,1'E)-hydrazine-1,2-diylidenebis (methanylylidene)) diphenol (SL1)** อ. ดร.กุลภา ชนะวรรโณ
83.) POST-CHEM-012 Poster Chemistry นางสาว กนกวรรณ ดาราสูรย์
( 590510010 )
Investigation of Adsorption Behaviors of Methylene Blue on Amine-Functionalized Magnesium Ferrite Coated with Silica Nanoparticles ผศ. ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติ
84.) POST-CHEM-013 Poster Chemistry นางสาว นภาศรี สิทธิชัย
( 590510052 )
Synthesis of temperature and pH responsive injectable hydrogels based on chitosan-graft-(poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε-caprolactone)) ผศ. ดร.เกียรติคุณ มะโนเครื่อง
85.) POST-CHEM-014 Poster Chemistry นางสาว ณัฐริกา เขียวสลับ
( 590510035 )
Fabrication and Property Testing of Antibacterial Hydrogels for Wound Dressing Applications. ผศ. ดร.รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
86.) POST-CHEM-015 Poster Chemistry นางสาว ปิ่นแก้ว วงษ์เกลียวเรียน
( 590510067 )
Preparation of Three-Dimensional Porous Composite SpongesBased on Ethyl Cellulose for Oil Adsorption ผศ. ดร.ภัทร์นฤน วรจิตติพล
87.) POST-CHEM-016 Poster Chemistry นาย ตะวัน น่วมอ่อน
( 590510004 )
Rapid Ring-Opening Polymerization of ε-Caprolactone Using the N-Heterocyclic Carbene (NHC) Catalyst at Ambient Temperature and Their Solvent Effects Investigation** รศ. ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
88.) POST-CHEM-017 Poster Chemistry นางสาว อาทิตยา วิยาภรณ์
( 590510152 )
Quantitative analysis of phenolics and flavonoids in grain and rice bran samples treated with a hot-air oven using High-Performance Liquid Chromatography ผศ. ดร.ภูมน สุขวงศ์
89.) POST-CHEM-018 Poster Chemistry นางสาว พิชชากร สาครเขต
( 590510074 )
Modification of Graphene Oxide with Crude extract and the alkaloid as Supporting Carbon for Pt-electrocatalysts to Enhance Efficiency of Methanol Oxidation Reaction ผศ. ดร.ณปภา พรหมสวรรค์
90.) POST-CHEM-019 Poster Chemistry นางสาว ชโลทร พึ่งสวัสดิ์
( 590510027 )
Determination of Carbofuran insecticides in Chili by Colorimetric Detection รศ. ดร.จรูญ จักร์มุณี
91.) POST-CHEM-020 Poster Chemistry นางสาว สุพรรณี สารพันธ์
( 590510139 )
Single calibration graph using FI-amperometric system for determination of iodine number andperoxide value of edible oils ผศ. ดร.กฤษณะ จิตมณี
92.) POST-CHEM-021 Poster Chemistry นางสาว ซุมมี่ ซิก
( 590510028 )
PAMPs modified graphene oxide as a support for Pt-Pd bimetallic electrocatalysts to enhance efficiency of formic acid oxidation ผศ. ดร.ปะราลี แว่นแก้ว
93.) POST-CHEM-022 Poster Chemistry นางสาว ธัญชนก ท้าวสาร
( 590510043 )
Green Environmental Approach for Adsorption of Hazardous Heavy Metal from Wastewater using Waste Natural Rubber Fruit Peel (Hevea brasiliensis Muell.Arg) อ. ดร.ฐาปนา สุวรรณมาโจ
94.) POST-CHEM-023 Poster Chemistry นางสาว อิชยา ทินกร
( 590510155 )
Development of Medical-Grade Poly(L-lactide) for Use as Resorbable Plates and Screws ผศ. ดร.วินิตา บุณโยดม
95.) POST-CHEM-024 Poster Chemistry นางสาว ณัฐกฤตา อนุกูลกิจ
( 590510031 )
Development of Lectin-Based Lateral Flow Immunoassays for Fucosylated Alpha-Fetoprotein ผศ. ดร.ชนิดา พวงพิลา
96.) POST-CHEM-025 Poster Chemistry นางสาว ยศยา สุทธภักติ
( 590510091 )
Decolorization of Reactive Black 5 by Janibacter sp. อ. ดร.ภูมิศร์ ทับทิมแดง
97.) POST-CHEM-026 Poster Chemistry นาย สิรกรณ์ วิรัตน์จันทร์
( 590510008 )
Investigating Structure-Property Relationships of Porous Organic Polymers Synthesized from the Diazo Coupling Reaction อ. ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล
98.) POST-CHEM-027 Poster Chemistry นาย ภาษุ อินทร์ภักดิ์
( 590510005 )
Synthesis of MIL-53(Al) from Aluminium Cans and PET Bottles: A Sustainable Route Towards Al-based MOFs** อ. ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
99.) POST-IC-001 Poster Industrial Chemistry นาย วราเทพ วัฒนศิริ
( 590510105 )
Studies on NiO/SrTiO3 photocatalyst by photo-electrocatalytic water splitting.** ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ
100.) POST-IC-002 Poster Industrial Chemistry นางสาว วรรณวิภาณ์ นาคบุรี
( 590510104 )
Ecofriendly dyeing of cotton fabrics with wastewater from red bean boiling using biomordant อ. ดร.ศันศนีย์ คำบุญชู
101.) POST-IC-003 Poster Industrial Chemistry นางสาว จิราพร สุดสว่าง
( 590510022 )
Preparation of poly(urea-formaldehyde) microcapsules containing biofriendly vegetable oil healing agents. อ. ดร.ศันศนีย์ คำบุญชู
102.) POST-IC-004 Poster Industrial Chemistry นางสาว จันทร์แสง นามคำ
( 590510018 )
Protection of natural dyes against photocatalysis by encapsulation for use as plastic colorants อ. ดร.ศันศนีย์ คำบุญชู
103.) POST-IC-005 Poster Industrial Chemistry นาย ธนโชติ อิงควระ
( 590510039 )
Applications of Silica Aerogel Derived from Sugarcane Bagasse Ash for Lightweight and Thermally Insulating Cement-based Composites ผศ. ดร.อภินนท์ นันทิยา
104.) POST-IC-006 Poster Industrial Chemistry นางสาว พลับพลึง ฮาดวิเศษ
( 590510072 )
Fabrication and characterization of dye-sensitized solar cells based on combination of natural plants อ. ดร.ศันศนีย์ คำบุญชู
105.) POST-IC-007 Poster Industrial Chemistry นางสาว ไอรดา กันติยะ
( 590510118 )
Methyl Orange Photodegradation by Cu doped TiO2 Photocatalyst ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ
106.) POST-IC-008 Poster Industrial Chemistry นางสาว น้ำฝน ศิริกุล
( 590510060 )
The effect of support aluminium oxide on phosphotungstic acid for esterification. ผศ.สาธิต ปิยนลินมาศ
107.) POST-IC-009 Poster Industrial Chemistry นางสาว กุลนาถ เรือนปัญญา
( 590510016 )
SiO2 /Carboxymethyl Cellulose Composite Hydrogel for Seed germination and Plant Growth of Sunflower Seeds.** ผศ. ดร.ดรรชนี พัทธวรากร
108.) POST-IC-010 Poster Industrial Chemistry นางสาว เมทินี พรหมมา
( 590510090 )
Adsorption of methylene blue using geopolymeric materials made from calcined kaolin ผศ. ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
109.) POST-IC-011 Poster Industrial Chemistry นางสาว เอื้อการย์ ชูวงศ์วิทยา
( 590510157 )
Synthesis of Geopolymerics materials from lignite fly ash and their properties. ผศ. ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
110.) POST-IC-012 Poster Industrial Chemistry นาย นนทวัฒน์ ทาจินะ
( 590510048 )
นาย วัชระกรณ์ แก้วสุใจ
( 590510108 )
Effect of Halloysite on Mechanical and Thermal Properties of Novolac Phenolic Resin/Short Carbon Fiber Composite for Automotive Part Applications ** ผศ. ดร.จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
111.) POST-IC-013 Poster Industrial Chemistry นางสาว สุธิตา จอมภานันท์
( 590510136 )
Kinetic adsorption study for reactive dye removal by magnetic mesoporous carbons ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข
อ. ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
112.) POST-IC-014 Poster Industrial Chemistry นางสาว ธีราวรรณ ขันทะ
( 590510554 )
TiO2/Gelatin Composite Hydrogel for Seed Germination and Plant Growth of Bean Sprouts ** ผศ. ดร.ดรรชนี พัทธวรากร
113.) POST-IC-015 Poster Industrial Chemistry นางสาว วชิรญาณ์ โกษะโยธิน
( 590510100 )
Effect of Thermal Treatment on Structure, and Physical Properties of Borosilicate Cullet Based Glass-Ceramics ** ผศ. ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
114.) POST-IC-016 Poster Industrial Chemistry นางสาว กตัญญุตา สิงหา
( 590510009 )
Effect of Barium Loading on Eggshell-derived CaO Catalyst on Biodiesel Production ผศ. ดร.นงค์นุช เรืองจิตต์
115.) POST-IC-017 Poster Industrial Chemistry นาย ศุภณัฐ ตันฑวณิชย์
( 590510122 )
Removal of reactive dye by magnetic biochars derived from Terminalia catappa leaf ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข
116.) POST-IC-018 Poster Industrial Chemistry นางสาว ธีราพร ใจไหว
( 590510553 )
Developments of Stoneware Slip and Color of Glaze for Single-fired Ceramic Product ผศ. ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
117.) POST-IC-019 Poster Industrial Chemistry นาย จินนพัฒน์ เข็มทอง
( 590510021 )
นางสาว จิรารุตินันท์ ทาธิมงคล
( 590510023 )
TEM Samples Preparation of Zn-0.5wt.%Mg and Zn-5wt%Mg Alloys Using Electropolishing Technique** ศ. ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
อ. ดร.แสนคำ นุเสน
118.) POST-IC-020 Poster Industrial Chemistry นาย นวธร แสนคำวัง
( 590510055 )
Effect of Annealing Process on Structure and Physical Properties of Opal Glass ผศ. ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
119.) POST-IC-021 Poster Industrial Chemistry นางสาว กฤติกา พวงมาลัย
( 590510014 )
นางสาว ศิวนันท์ โชติช่วง
( 590510119 )
pH Response of Purple Sweet Potato Flour/Carboxymethyl Cellulose Bio-composite Film ผศ. ดร.ดรรชนี พัทธวรากร
120.) POST-IC-022 Poster Industrial Chemistry นางสาว พิชชาพร ลือชา
( 590510075 )
Syngas Production from Catalytic-Plasma Reforming of Greenhouse Gases Using GAD Minireactor ผศ. ดร.นงค์นุช เรืองจิตต์
121.) POST-IC-023 Poster Industrial Chemistry นางสาว สิรินยา สานใจวงค์
( 590510129 )
Plasma Cracking of Light Fuel Oil from Fang Oil Refinery ผศ. ดร.นงค์นุช เรืองจิตต์
122.) POST-IC-024 Poster Industrial Chemistry นางสาว สุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง
( 590510138 )
Synthesis of calcium sulfoaluminate cement from coal ashes ผศ. ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา
123.) POST-IC-025 Poster Industrial Chemistry นาย กรวิชญ์ พิมพ์ตา
( 590510013 )
Synthesis and characterization of mix-phased TiO2 anatase/TiO2(B) for using as piezo enhance photo-catalysis for dye degradation ** อ. ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข
124.) POST-IC-026 Poster Industrial Chemistry นาย นันทวัฒน์ ฤชุศาศวัต
( 590510059 )
Preparation of TiO2 thin film onto a glass substrate as photocatalyst for dye degradation อ. ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข
125.) POST-IC-027 Poster Industrial Chemistry นางสาว วิภาวดี ยวนตา
( 590510111 )
Synthesis and characterization of nano-fiber TiO2(B) for using as piezo catalyst for dye degradation อ. ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ไสยสุข
126.) COOP-BCT-001 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว สุภามาศ เครือวรรณ
( 590510141 )
Comparison of different methods and storage conditions for anthocyanin extraction from black goji berry (Lycium ruthenicum) อ. ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ
127.) COOP-BCT-002 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว โสรยา จำเนียรผล
( 590510142 )
Validation of method for crude fiber analysis in feed รศ. ดร.ลลิดา แชงค์
128.) COOP-BCT-003 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว สิริรัตน์ กล่ำแย้ม
( 590510130 )
Feasibility Analysis on Transforming Wastewater Sludge into Compost and Soil Fertilizer ผศ. ดร.นัทธี สุรีย์
129.) COOP-BCT-004 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว จินตปาตี รูจีจินดา
( 590510020 )
Method Validation of Caffeine in Food and Beverages ผศ. ดร.กาญจนา ดำริห์
130.) COOP-BCT-005 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว อธิตยา วายุพัฒน์
( 590510143 )
นางสาว อมินตรา งามไตรไร
( 590510150 )
Analysis of herbicidal activity from medicinal plants by GC-MS and seed bioassay of weeds. ผศ. ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว
ผศ. ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
131.) COOP-BCT-006 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว แพรวา พินประเสริฐ
( 590510081 )
นางสาว ศมน อินชุม
( 590510113 )
Allele frequencies of 26 STR markers in Highland Population of Wiang Haeng district in Chiang Mai ผศ. ดร.วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
ผศ. ดร.พัชณี แสงทอง
132.) COOP-BCT-007 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว ปิยะมาศ พุทธา
( 590510069 )
นางสาว รัชนี ทาลมดี
( 590510095 )
Encapsulation of Bacteria by Extrusion and Emulsion Technique for Bioplastic Degradation ผศ. ดร.นพกาญจน์ จันทร์เดช
133.) COOP-BCT-008 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นาย ภานุพงศ์ จุมพลศรี
( 590510083 )
Spore production of Metarhizium anisopliae from agricultural materials for biocontrol of insect pest application** ผศ. ดร.จิดาภา ทิน้อย
134.) COOP-BCT-009 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว บงกช อินต๊ะริน
( 590510061 )
Analysis of critical control points of reprocess milk at the final stage of pasteurization อ.วรลักษณ์ อังศุวรางกูร
135.) COOP-BCT-010 Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว กมลฉัตร ยารังษี
( 590510011 )
Comparison of different methods for extraction of anthocyanin in freeze-dried strawberry (Fragaria × ananassa) อ.วรลักษณ์ อังศุวรางกูร
136.) POST-BCT-001 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย ณัฐกฤษฏิ์ อุประกุล
( 590510032 )
In vitro digestibility and fermentation of xylooligosaccharides from Longan peel (Dimocarpus longan) อ. ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ
137.) POST-BCT-002 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว ภาวิณี นะทำ
( 590510084 )
Electrophoretic Profiles of Peroxidase from Fingerroot Obtained by Different Extraction Methods รศ. ดร.ลลิดา แชงค์
138.) POST-BCT-003 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว ศิริกาญจนา ศิรินนทร์
( 590510117 )
Screening of Tannin-Tolerant Yeasts for Application in Fructooligosaccharides Purification อ. ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ
139.) POST-BCT-004 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย ปรัชญนนท์ สุดแดน
( 590510063 )
Determination of Anticancer Activity of Nisin in Drug Delivery System ผศ. ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว
140.) POST-BCT-005 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย พีรณัฐ มณฑาทิพย์
( 590510078 )
Studies on stability of crude bromelain in Pineapple (Ananas comosus)** ผศ. ดร.นพกาญจน์ จันทร์เดช
141.) POST-BCT-006 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว กิตติมา อินต๊ะวงศ์
( 590510015 )
Comparison of biological properties of pineapple juice and homemade pineapple wine ผศ. ดร.นพกาญจน์ จันทร์เดช
142.) POST-BCT-007 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย สุทิวัส บุญมานันท์
( 590510135 )
Determination of Antimicrobial Activity of Nisin in Drug Delivery System ผศ. ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว
143.) POST-BCT-008 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว รัชฎา มังษา
( 590510094 )
Comparison of Antioxidant Activities in Five Teas. ผศ. ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
144.) POST-BCT-009 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว เพียงใจ พรหมเสน
( 590510080 )
Substrate Specificity of Fingerroot Peroxidase Obtained by Aqueous Two Phase System Extraction รศ. ดร.ลลิดา แชงค์
145.) POST-BCT-010 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย ชนะศักดิ์ สุนทร
( 590510026 )
Chemical Composition and Biological Properties of a Tannin-tolerant Yeast, Sporidiobolus ruineniae A45.2 อ. ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ
146.) POST-BCT-011 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว วธูสิริ กิตติพงศ์สถาพร
( 590510102 )
Studies on bromelain activity in various parts of pineapple. ผศ. ดร.นพกาญจน์ จันทร์เดช
147.) POST-BCT-012 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย สิปปกร มาปินตา
( 590510124 )
Discovery of inhibitors targeting histone deacetylase 3 for HIV-1 latency reactivation ผศ. ดร.นัทธี สุรีย์
148.) POST-BCT-013 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว พิสมัย สุพัฒนา
( 590510077 )
Effects of Temperature and pH on Catalysis of Fingerroot Peroxidase obtained by Aqueous Two Phase System Extraction รศ. ดร.ลลิดา แชงค์
149.) POST-BCT-014 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว อารารัตน์ ใจอารีย์
( 590510153 )
Genetic Analysis of STR on D20S482 Locus in Thais for Forensic Science Application ผศ. ดร.พัชณี แสงทอง
150.) POST-BCT-015 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว สิรินดา อินทนนท์
( 590510127 )
Organo-Bentonite Clay for Nourishing Facial Mask Product ผศ. ดร.กาญจนา ดำริห์
151.) POST-BCT-016 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว ศลิษา วงศ์เทพบุตร
( 590510115 )
Application of Organo-Bentonite Clay for Anti-Acne Facial Mask Production ผศ. ดร.กาญจนา ดำริห์
152.) POST-BCT-017 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว สุภัสสรา คทวณิช
( 590510267 )
Production of Anti-Wrinkle Organo-Bentonite Facial Clay Mask ผศ. ดร.กาญจนา ดำริห์
153.) POST-BCT-018 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว ปัถยา ศรีเวียงกาญจน์
( 590510065 )
Antioxidant Contents in Ground Coffee Extracted by Different Methods ผศ. ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์
154.) POST-BCT-019 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย อิทธิพล ศรทรง
( 590510156 )
PCR Optimization for the Amplification and the SNP Analysis of X-142 SNP on the X Chromosome of Thai Males** ผศ. ดร.วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
155.) POST-BCT-020 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย พลวรรธน์ โปทาหนัก
( 590510071 )
PCR Optimization for the Amplification and the SNP Analysis of X-036 SNP on the X Chromosome of Thai Males ผศ. ดร.วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
156.) POST-BCT-021 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว วรดา อุสาใจ
( 590510103 )
Production of carboxymethyl cellulose from rice straw to encapsulate bioactive compound for cosmetic application . ผศ. ดร.จิดาภา ทิน้อย
157.) POST-BCT-022 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย นนธพัฒน์ บัวเทศ
( 590510049 )
Production of nanocellulose from agricultural residues in Thailand by acid hydrolysis ผศ. ดร.จิดาภา ทิน้อย
158.) POST-BCT-023 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว อภิชญา อรทัย
( 590510147 )
Preliminary kinetic of crude bromelain in pineapple ผศ. ดร.นพกาญจน์ จันทร์เดช
159.) POST-BCT-024 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว รจนา แก้วอินตา
( 590510093 )
Indigo Extraction from Hom (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) by Physical and Chemical Methods ผศ. ดร.จิดาภา ทิน้อย
160.) POST-BCT-025 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย ภูวนาจ เกษทรัพย์
( 590510085 )
Preparation and Characterization of Nisin-Loaded Liposomes ผศ. ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว
161.) POST-BCT-026 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นาย จักรพัทร ศรีสันติธรรม
( 590510002 )
Biological Activities of Chalcone Derivatives on Cervical Cancer Cell Lines ผศ. ดร.พัชณี แสงทอง
162.) POST-BCT-027 Poster Biochemistry and Biochemical Technology นางสาว วิภาวรรณ โพธิ์ทอง
( 590510112 )
Optimization of nanocellulose production from rice straw by combination of autoclave and dilute acid hydrolysis using Response Surface Methodology ผศ. ดร.จิดาภา ทิน้อย
163.) POST-BIOL-001 Poster Biology นาย ราชันย์ แปงนุจา
( 590510162 )
The methodological development of endogenous tagging on gene target in mammalian cell using lenti-based genetic engineering. ผศ. ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม
164.) POST-BIOL-002 Poster Biology นางสาว วรรณนรี บุญนายืน
( 590510257 )
The effects of sodium hydrosulfite on chromosome aberrations in human lymphocytes in vitro อ. ดร.อิสสระ ปะทะวัง
165.) POST-BIOL-003 Poster Biology นาย ปุณณัตถ์ ช่างสลัก
( 590510161 )
Allelopathic effects of Prunus cerasaides Buch.-Ham ex. D. Don leaves on common weeds in forest restoration site อ. ดร.Stephen D.Elliott
166.) POST-BIOL-004 Poster Biology นางสาว ณิชา เตชะโสด
( 590510207 )
Production and purification of human single chain variable fragment (ScFv) antibody targeting tyrosine protein kinase Met อ. ดร.อุษรา ปัญญา
167.) POST-BIOL-005 Poster Biology นางสาว อริสา ดอกไม้งาม
( 590510272 )
Effects of low CaCl2 concentrations on growth and physiological responses in Raphanus sativus L. ** ผศ. ดร.จารุณี จูงกลาง
168.) POST-BIOL-006 Poster Biology นางสาว นิศานาถ วงษ์นุช
( 590510223 )
Effect of seed preparation on germination and seedling growth of chili ผศ. ดร.จารุณี จูงกลาง
169.) POST-BIOL-007 Poster Biology นางสาว วิมลนัทธ์ วังสุวรรณรักษ์
( 590510580 )
Ethnobotany of Natong Village, Mueang Phrae District, Phrae Province ผศ. ดร.อังคณา อินตา
170.) POST-BIOL-008 Poster Biology นางสาว สรัลชนา ทวีลาภ
( 590510264 )
Ethnobotany of Mae Ten Village, Song District, Phrae Province ผศ. ดร.อังคณา อินตา
171.) POST-BIOL-009 Poster Biology นางสาว ณัฐนีย์ ใหลหลั่ง
( 590510203 )
The development of tissue culture technique in KL-1 date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivar อ. ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์
172.) POST-BIOL-010 Poster Biology นางสาว นาทนภา ใจตั๋น
( 590510221 )
Phylogenetic analysis of Ceylon Oak (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) ผศ. ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม
173.) POST-BIOL-011 Poster Biology นาย พิทักษ์ ชัยศรี
( 590510240 )
Determining antimicrobial and antioxidant activity of Clinacanthus nutans extract อ. ดร.อุษรา ปัญญา
174.) POST-BIOL-012 Poster Biology นางสาว วิภวานี คาวาอิ
( 590510261 )
Isolation of Xanthomonas oryzae pv. oryzae from Bacterial Blight of Rice in Northern Thailand** ผศ.นฎา อารยะสกุล
175.) POST-BIOL-013 Poster Biology นาย พัสกร วงค์ใจ
( 590510237 )
Plant society and primary carbon sequestration in upstream forest at Ban Mae Khan Nuea Community and Ban Khom Dong Community Chiang Mai Province รศ.วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
176.) POST-BIOL-014 Poster Biology นางสาว ชญา โกมารกุล ณ นคร
( 590510194 )
Construction of CD147 Recombinant DNA in Mammalian Expression Vector ผศ. ดร.ภัทรพล ลีธนัชอุดม
177.) POST-BIOL-015 Poster Biology นางสาว ภัทราภรณ์ ดำมินเศษ
( 590510245 )
The Effects of Climate Change on some Framework Tree Species Phenology for Forest Restoration in Northern Thailand รศ. ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
178.) POST-BIOL-016 Poster Biology นางสาว นัฏชนก คำสัตย์
( 590510220 )
The impact of climate change on phenology of some framework tree species for forest restoration in Northern Thailand รศ. ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
179.) POST-BIOL-017 Poster Biology นางสาว จุฑารัตน์ พุ่มพวง
( 590510188 )
Impact of Road Construction on Macroinvertebrate Community in Kuang River in Dry Season ผศ. ดร.ชิตชล ผลารักษ์
180.) POST-BIOL-018 Poster Biology นางสาว สุวนันท์ ตุ้ยแก้ว
( 590510269 )
Quality changes and shelf life of dyed fresh cut Dendrobium orchid flower ผศ. ดร.อุษาวดี ชนสุต
181.) POST-BIOL-019 Poster Biology นางสาว กนกวรรณ พรมไชย
( 590510165 )
Quality changes and shelf life of ready to use orchids stem after dyed with edible color ผศ. ดร.อุษาวดี ชนสุต
182.) POST-BIOL-020 Poster Biology นางสาว ปานปรียา อ่องคำ
( 590510230 )
Ethnobotany of Donchai Village, Song District, Phrae Province ผศ. ดร.อังคณา อินตา
183.) POST-BIOL-021 Poster Biology นาย กันตวัฒน์ พรหมเศรณี
( 590510169 )
Study on plant regeneration after gap creation in the montane forest, Doi Inthanon National Park. ผศ. ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล
184.) POST-BIOL-022 Poster Biology นางสาว จาฏุพัจน์ ปราบปรี
( 590510177 )
Plant Community and Carbon Storage in Biomass of Trees at Pa Kia and Nong Lom, Chiang Mai Province รศ.วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
185.) POST-BIOL-023 Poster Biology นาย พนธกร อินทร์สัตยพงศ์
( 590510234 )
Germination stimulation of Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. Chen Seed ผศ. ดร.จำนงค์ อุทัยบุตร
186.) POST-BIOL-024 Poster Biology นางสาว กุลนิภา ปละน่าน
( 590510172 )
Pain relief balm stick from May Chang oil( Litsea cubeba Pers.) อ. ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์
187.) POST-BIOL-025 Poster Biology นาย ธนรัตน์ สละหงษ์
( 590510160 )
Cytotoxicity and anti-inflammatory activity of different honey varieties อ. ดร.อุษรา ปัญญา
ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
188.) POST-BIOL-026 Poster Biology นางสาว ณัฐวดี ลีคำหมง
( 590510206 )
Development of Anti-acne Serum from May Chang (Listsea cubeba Pers.) Oil อ. ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์
189.) POST-BIOL-027 Poster Biology นางสาว รุ่งทิพย์ กาบบัว
( 590510253 )
Effects of Seed Characteristics on Seed Dormancy of Three - Framework Species อ. ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน
190.) POST-BIOL-028 Poster Biology นางสาว รัตติกาล บังคมเนตร
( 590510252 )
Determining the taxonomic status of an unknown Miliuseae (Annonaceae) from Ranong, Thailand ผศ. ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู
191.) POST-BIOL-029 Poster Biology นาย นนท์ปวิธ ดูแก้ว
( 590510218 )
Preparation of syrup from KL-1 (Phoenix dactylifera L.) Cultivar and development of quality control อ. ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์
192.) POST-BIOL-030 Poster Biology นางสาว ธันย์สิตา โพธิ์อริยกุล
( 590510215 )
Flower tea development of KL-1 date palm (Phoenix dactylifera L.) cultivar and quality control อ. ดร.หทัยชนก ปันดิษฐ์
193.) POST-GEOL-001 Poster Geology นาย ขจรยศ ศรีธัญรัตน์
( 590510369 )
Biodiversity of the Pliocene Leaf Fossils at Somsai Quarry, Ban Huay Nam Khem, Tambon Sadet, Mueang Lampang District,Lampang Province ผศ. ดร.ยุพา ทาโสด
ผศ. ดร.อังคณา อินตา
194.) POST-GEOL-002 Poster Geology นาย นวพล สุดใจ
( 590510383 )
Morphology and Fossil Preservation of Gastropods, in Mae Sot District, Tak Province ผศ. ดร.ยุพา ทาโสด
195.) POST-GEOL-003 Poster Geology นางสาว ภัณฑิรา ติฐานะ
( 590510390 )
Sand Distribution Using 3D Seismic Attributes Analysis of McKee Oil Field, Taranaki Basin, New Zealand รศ. ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
196.) POST-GEOL-004 Poster Geology นาย วัชรพงษ์ โปธาดี
( 590510392 )
Continuous Wavelet Transform Based Spectral Decomposition of 3D Seismic Data for Hydrocarbon Distribution รศ. ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
197.) POST-GEOL-005 Poster Geology นางสาว ศุภาพิชญ์ อภัยจิตต์
( 590510396 )
Petrography and Metamorphic Facies of Metamorphic Rocks at Wat Phraphutthabat Si Roi, Tambon Sa Luang, Mae Rim District, Chiang Mai Province รศ. ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
198.) POST-GEOL-006 Poster Geology นางสาว กชกร บุญรอด
( 590510365 )
New Prospect Area Determination from Seismic Interpretation and Acoustic Impedance - Reservoir Rock Property Crossplot in Phitsanulok Basin รศ. ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย
199.) POST-GEOL-007 Poster Geology นาย จิรกิตติ์ อุปเวียง
( 590510370 )
Geologic foundation investigation of Mae Pon reservoir project at Tambon Mueang Pon, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province. ผศ. ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ
200.) POST-GEOL-008 Poster Geology นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์
( 590510364 )
Sediments and chemical compositions of beach sand for psammotherapy in Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. ผศ. ดร.บูรพา แพจุ้ย
201.) POST-GEOL-009 Poster Geology นางสาว กฤษติญา แก้วจีน
( 590510366 )
Petrography and Classification of Fusulinid in Limestone, Doi Mon Lek Area, Tambon Bunnak Phatthana and Ban Jam Ka, Tambon Ban Sadet, Amphoe Mueang Lampang, Lampang Province อ. ดร.วิทยา คันธรส
202.) POST-GEOL-010 Poster Geology นางสาว พัชรพร ก้อนแก้ว
( 590510388 )
Petrography and Environmental Deposition of Limestone, Tambon Sop Pong, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province อ. ดร.วิทยา คันธรส
203.) POST-GEOL-011 Poster Geology นาย กวิน ตระกูลสุนทร
( 590510367 )
Depositional Environment of Coal and Organic Sedimentary Rock from the Bore Hole FA-CP-55-01 Southern Part of Fang Basin, Fang District, Chiang Mai Province ผศ. ดร.ยุพา ทาโสด
204.) POST-GEOL-012 Poster Geology นางสาว ศุภนิดา พันธ์บุปผา
( 590510395 )
Petrography of Granitoids in Ban Tha Pai Area, Tambon Mae Hi, Pai District, Mae Hong Son Province อ. ดร.พัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ดี
205.) POST-GEOL-013 Poster Geology นางสาว กัญญาพัชร โรงคำ
( 590510362 )
Stratigraphy and Depositional Environment of Lampang Group’s Sedimentary Rocks in Ban Mae Ang, Tambon Ban Laeng, Mueang Lampang District, Lampang Province. อ. ดร.รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
206.) POST-GEOL-014 Poster Geology นาย ปภาวิน หนูดุก
( 590510384 )
Petrochemistry of Granitic Rocks in Phatthalung Province ผศ. ดร.บูรพา แพจุ้ย
207.) POST-GEOL-015 Poster Geology นาย ฐิติโชติ ดวงธิมา
( 590510375 )
Exploration and study of engineering geology for conservation gastropod’s fossil site in Mae Moh Mine, Tambon Mae Moh, Mae Moh District, Lampang Province.** ผศ. ดร.กรรณนิภา โมทนะเทศ
208.) POST-GEOL-016 Poster Geology นาย ธนกร จู่มดี
( 590510378 )
Simulation of Delta Formation in a Simple Sediment Flume Tank อ. ดร.รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
209.) POST-GEOL-017 Poster Geology นางสาว ชุติกาญจน์ รัตนวิไลย
( 590510374 )
Slope Stability Analysis in a Landslide Risk Area, Ang Tad Chompoo Reservoir, Chiang Mai University, Thailand ผศ. ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน
210.) POST-GEOL-018 Poster Geology นางสาว ปัทมาภรณ์ ฉิมนาม
( 590510386 )
Petrography of Mafic Volcanic and Pyroclastic Rocks at Khun Dan Prakhan Chon Dam, Nakhon Nayok Province อ. ดร.พัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ดี
211.) POST-GEOL-019 Poster Geology นางสาว เพชราภรณ์ เขื่อนพันธ์
( 590510389 )
Petrography of Felsic Volcanic and Pyroclastic Rocks at the Dam Embankment of Khun Dan Prakan Chon Dam, Nakhon Nayok Province อ. ดร.พัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ดี
212.) POST-GEOL-020 Poster Geology นางสาว ชนัญชิดา คำวัง
( 590510372 )
Electrical Resistivity Surveys for Dam Ridge Leakage Detection at Huay Ta Pha and Huay Fang Bariwan Reservoirs, Chom Thong District, Chiang Mai Province อ. ดร.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ
213.) POST-GEOL-021 Poster Geology นาย ณัฐนันท์ วิชาคำ
( 590510377 )
Geology along National Highway no. 118 between Kilometer Markers 18+400 and 35+000, Doi Saket District, Chiang Mai Province อ. ดร.นิติ มั่นเข็มทอง
214.) POST-GEOL-022 Poster Geology นาย กษิดิศ ปิยฉัตรโรจน์
( 590510368 )
Slope Stability Analysis in Landslide Risk Area in Ban Huai Khao Lip, Tambon Mae Win, Mae Wang District, Chiang Mai Province ผศ. ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน
215.) POST-GEOL-023 Poster Geology นาย ธนัท แสงปี
( 590510401 )
Petrochemistry of parent rocks and dispersive soil in Huay Pha Lad reservoir, Dok Kham Tai District, Phayao Province ผศ. ดร.บูรพา แพจุ้ย
216.) POST-GEOL-024 Poster Geology นางสาว ปุณญวี ประดับสุข
( 590510387 )
Ground Penetrating Radar Surveys at Wat Nan Chang and Wat E-Kang in Wiang Kum Kam Archeological Site, Saraphi District, Chiang Mai Province อ. ดร.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ
217.) POST-GEOL-025 Poster Geology นาย ชาญวิทย์ คำมา
( 590510373 )
Hydrochemical Characteristics of the Hot Springs in Phrae Province ผศ. ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน
218.) POST-GEOL-026 Poster Geology นาย กนกศักดิ์ เรือนทอง
( 590510296 )
Dental Remains of Family Elephantidae from Northern Research Institute of Petrified Wood & Mineral Resource (In Honor of His Majesty the King), Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima Province ผศ. ดร.ยุพา ทาโสด
219.) POST-GEOL-027 Poster Geology นาย ศิรัส วรรณศิริ
( 590510394 )
Characteristics and Depositional Environment of Beds Containing Ammonoids in Tumbon Ban Laeng, Mueang Lampang District, Lampang Province อ. ดร.รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
220.) POST-GEOL-028 Poster Geology นางสาว ปวันรัตน์ เปรมศรี
( 590510385 )
Alteration Styles of Pitchstone from Ban Huai Dee Lert, Tambon Den Chai, Lam Narai District, Lop Buri Province อ. ดร.บุณฑริกา ศรีทัย
221.) POST-GEOL-029 Poster Geology นางสาว นภัสกร เกาะกลาง
( 590510382 )
Sedimentary Facies and Deposition Environment of the Early Triassic Phra That Formation, Lampang Group at Ban Laeng, Tambon Ban Laeng, Mueang Lampang District and Ban Mae Tha Reservoir, Tambon Mae Tha, Mae Tha District, Lampang Province. อ. ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง
222.) POST-GEOL-030 Poster Geology นาย วีรภัทร ถ้ำทอง
( 590510393 )
Sedimentology, Sequence Stratigraphy and Depositional Environment of the Middle Triassic Pha Kan Formation, Lampang Group at Wat Phra That Muang Kham, Huay Muang Kham, Tambon Kluay Phae, Mueng Lampang District and Ban Mae Tha Reservoir, Tambon Mae Tha, Mae Tha District, Lampang Province อ. ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง
223.) POST-GEOL-031 Poster Geology นาย อรรถพล บือทอง
( 590510357 )
Mineralogy and geochemistry of basalts inthe durian orchards, Kantharalak and KhunHan Districts Srisaket, Province. ผศ. ดร.บูรพา แพจุ้ย
224.) POST-PHYS-001 Poster Physics นางสาว ชนินทร รัตนเวชสิทธิ
( 590510280 )
Monitoring seismic temporal variations by ambient noise interferometry technique in deep-seated landslide - ผศ. ดร.ศิริพร ชัยศรี
225.) POST-PHYS-002 Poster Physics นาย พงษ์ประวิตร จินากุลมนัส
( 590510330 )
Synthesis of Copper (II) Oxide doped on Lithium Chromium Manganese Oxide compound as a cathode for lithium-ion battery** - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
226.) POST-PHYS-003 Poster Physics นาย วิชญ์ อันประเสริฐ
( 590510345 )
Synthesis of carbon powder from pollen gold beard grass as a anode for lithium-ion batteries - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
227.) POST-PHYS-004 Poster Physics นาย ธนกฤต สินธุ์เทียม
( 590510284 )
Synthesis and Characterization of Titanium Dioxide Quantum Dot Grown with Titanium Rods via Electrochemical Process อ. ดร.สุกฤต สุจริตกุล
228.) POST-PHYS-005 Poster Physics นางสาว ประภาสิริ พิมสาร
( 590510288 )
Preparation of perovskite solar cell by using SnO2 nanoparticle for electron transporting layer** - ผศ. ดร.สุภาพ ชูพันธ์
229.) POST-PHYS-006 Poster Physics นาย คมสรณ์ ไพฑูรย์
( 590510302 )
Influence of Polyvinyl Alcohol on Copper(II)oxide nanoparticles via Electrochemical Process. อ. ดร.สุกฤต สุจริตกุล
230.) POST-PHYS-007 Poster Physics นางสาว ศิริภัสสร ธนะศานวรคุณ
( 590510352 )
Effect of ethanol flow rate and microwave power on graphenes by atmospheric plasma synthesis ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
231.) POST-PHYS-008 Poster Physics นางสาว พรอิสรา ประเสริฐ
( 590510289 )
Observation and Light Curve Analysis of Polar Cataclysmic Variable V2301 OPH ผศ. ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร
232.) POST-PHYS-009 Poster Physics นาย ภาณุวัฒน์ โยริยะ
( 590510336 )
Factors affecting the Efficiency of Monocrystalline and Polycrystalline Solar Panels. ผศ. ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
233.) POST-PHYS-010 Poster Physics นาย ธนวัฒน์ กัลยาปัทมพงศ์
( 590510285 )
Effects of UV radiation on perovskite layer coated on various metal oxides - ผศ. ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ
234.) POST-PHYS-011 Poster Physics นาย ณัฐกฤต ทรัพย์ทิม
( 590510282 )
Synthesis of graphenes from ethanol by microwave-assisted atmospheric plasmas technique ผศ. ดร.สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
235.) POST-PHYS-012 Poster Physics นางสาว จันทร์จิรา อินต๊ะวงค์
( 590510306 )
Physical and Electrical Properties of Barium Titanate - Nickel Zinc Cobalt Ferrite Ceramic Composites ผศ. ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
236.) POST-PHYS-013 Poster Physics นางสาว กนกกาญจน์ ฟองสมุทร์
( 590510277 )
Detection efficiency determination of the Changvan neutron detector through Monte Carlo simulation อ. ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล
237.) POST-PHYS-014 Poster Physics นางสาว ณัฐิกา มหาไม้
( 590510317 )
Video Analysis of Conical Pendulums with Different Initial Velocities - ผศ. ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
238.) POST-PHYS-015 Poster Physics นางสาว โรสวาณี สาและ
( 590510338 )
Physical and electrical properties of barium titanate- nickel zinc copper ferrite composites** - ผศ. ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
239.) POST-PHYS-016 Poster Physics นางสาว ทรรศน์มน ลำวุฒิ
( 590510320 )
Effect of heat treatment on microstructure and mechanical property of thermal sprayed hydroxyapatite coatings - ผศ. ดร.คมสันติ โชคถวาย
240.) POST-MATS-001 Poster Materials Science นาย ณัฐพัฒน์ ประสมเพชร
( 590510315 )
Properties and Electrical Response of 0-3 connectivity lead-free 0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.06BaTiO3 piezoelectric/cement composites - ผศ. ดร.รัตติยากร เรียนยอย
241.) POST-MATS-002 Poster Materials Science นางสาว นิธิกานต์ ทรัพย์จีน
( 590510326 )
The study of microstructure and mechanical properties of lean duplex stainless steels using 309L as filler joined by flux core arc welding ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
242.) POST-MATS-003 Poster Materials Science นางสาว เกศรินทร์ คำกันธา
( 590510300 )
The effects of heat treatment and sintering temperatures on microstructure and mechanical properties of recycled IPS e.max Press for dental restoration. - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
243.) POST-MATS-004 Poster Materials Science นางสาว ปานรดา เลิศคาลี
( 590510310 )
Corrosion Behaviors of Lean Duplex stainless steel Joints by Flux Cored Arc welding using 309L. ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
244.) POST-MATS-005 Poster Materials Science นางสาว วรรณวลี พรมสุวรรณ
( 590510340 )
Modification of Stainless Steel Mesh Coated with Candle Soot/Titanium Dioxide Nanocomposites for Oil/Water Separaration** - ผศ. ดร.นัดดา เวชชากุล
245.) POST-MATS-006 Poster Materials Science นางสาว แคทลิยา ไชยพิแสน
( 590510303 )
Flame-made Cr-doped CuO Nanoparticles for Low-concentration Ethanol Sensing - ผศ. ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
246.) POST-MATS-007 Poster Materials Science นาย ธนพฤทธิ์ เมธีวัชรโยธิน
( 590510321 )
Study of the Microstructure and Mechanical Properties of Friction Stir Welding of AA5083 and AA7075 after 2-step Ageing - ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
247.) POST-MATS-008 Poster Materials Science นางสาว จุฑามาศ แสนวงค์วัน
( 590510308 )
Preparation of Strontium Aluminate doped Dy3+ and Eu2+ for electroluminescence film** - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
248.) POST-MATS-009 Poster Materials Science นางสาว เจนจิรา บึ้งยา
( 590510309 )
The effect of heat treatment and sintering tempertures on structure and mechanical properties of lithium disilicate-leucite glass-ceramic for dental restoration. - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
249.) POST-MATS-010 Poster Materials Science นางสาว ชัญญานุช สุสมวงค์
( 590510311 )
Preparation of Ba0.9Ca0.1Zr0.1Ti0.9O3 co-doped with Zn2+ and Nb5+ dielectric film for Electroluminescence display ** - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
250.) POST-MATS-011 Poster Materials Science นางสาว ณัฐณิชา จินาวงค์
( 590510314 )
Effect of TiO2 doping on the microstructure phase of NMC for cathode electrode of lithium-ion batteries - ผศ. ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
251.) POST-MATS-012 Poster Materials Science นางสาว นฤมล อิ่มอุระ
( 590510325 )
Fabrication of Biomass Pellets from Corn Stalk Waste and Coffee Ground Using for Renewable Energy - ผศ. ดร.วันดี ธรรมจารี
252.) POST-MATS-013 Poster Materials Science นางสาว ปรียานันท์ ศิริปัญญา
( 590510328 )
Physical and mechanical properties of biocomposites between bamboo fiber, vetiver fiber and rubber** - ผศ. ดร.วันดี ธรรมจารี
253.) POST-MATS-014 Poster Materials Science นางสาว จันทกานต์ ธนทรัพย์กนก
( 590510305 )
Fabrication of Bio-composites Film between Thermoplastic made from Tapioca starch and cellulose fiber from recycled paper - ผศ. ดร.วันดี ธรรมจารี
254.) POST-MATS-015 Poster Materials Science นาย คเชนทร์พล กาบจันทร์
( 590510301 )
Efficient Photocatalytic Activity of Y-doped BiVO4 Films for the Degradation of Textile Dye** - ผศ. ดร.นัดดา เวชชากุล
255.) POST-MATS-016 Poster Materials Science นางสาว อมรกานต์ ผุดวัฒน์
( 590510356 )
Characterization of YBCO and ZnO films prepared by screen printing technique - รศ. ดร.อนุชา วัชระภาสร
256.) POST-MATS-017 Poster Materials Science นางสาว ดวงรดา ยุทธกำธร
( 590510318 )
Thermal Spray Coating of Zn Alloys for Corrosion Protection of Passenger Carriages ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
257.) POST-MATS-018 Poster Materials Science นาย ธนากร บุญชัย
( 590510322 )
Corrosion Behaviors of Friction Stir Welded AA7075 and AA5083 Before and After Ageing ผศ. ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
258.) POST-MATS-019 Poster Materials Science นางสาว จงรัก จอมแปง
( 590510304 )
Surface modification on acrylic by annealing/etching methods for superhydrophobic surfaceapplication - ผศ. ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ
259.) POST-STAT-001 Poster Statistics นางสาว ณัฐริกา วัฒนยืนยง
( 590510457 )
Attitudes of Undergraduate Students of Chiang Mai University towards LGBT professor รศ.พิษณุ เจียวคุณ
ผศ. ดร.พิมผกา ธานินพงศ์
260.) POST-STAT-002 Poster Statistics นางสาว พิชชานันท์ เขม้นดี
( 590510484 )
The study of climatic factors affecting the number of dengue fever patients in Mueang, Chiang Mai อ. ดร.กมลรัตน์ สุภาวรรณ
อ. ดร.วีรินท์รดา วงค์รินทร์
261.) POST-STAT-003 Poster Statistics นาย รัฐพล เพียรวิชา
( 590510493 )
Thai word spelling correction by using International Phonetic Alphabet(IPA)and N-Gram Model ผศ. ดร.พิมผกา ธานินพงศ์
อ. ดร.ดลภาค พรนพรัตน์
262.) POST-STAT-004 Poster Statistics นาย ณัฐพล ตาเจริญเมือง
( 590510454 )
Cluster Analysis of the Stock Exchange of Thailand 100 (SET 100)** อ. ดร.วีรินท์รดา วงค์รินทร์
263.) INNO-MICB-001 Innovation Microbiology นางสาว รติมา กุมารบุตร
( 590510250 )
Growth Inhibition of Skin Pathogenic Bacteria by Some Herbal Crude Extracts for Product Development with Bacterial Cellulose ผศ. ดร.นฤมล ทองไว
264.) INNO-MICB-002 Innovation Microbiology นาย เอกภาพ อาชาสุขสันต์
( 590510275 )
Hydrogen gas production from microalga, Carteria sp. AARL G045, co-culture with its symbiotic. ผศ. ดร.ชยากร ภูมาศ
265.) POST-MICB-001 Poster Microbiology นาย ปิติ ตันติศักดิ์
( 590510231 )
Screening of Cinnabar Color Deteriorate Fungi on Shan Style Temple Mural Painting from the 24th Buddhist Era in Chiang Mai Thailand ผศ. ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์
266.) POST-MICB-002 Poster Microbiology นางสาว กาญจนา สร้อยแก้ว
( 590510170 )
Antibacterial and Antioxidant Activities of Longan Honey From some Local bee Farms in Thailand รศ. ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
267.) POST-MICB-003 Poster Microbiology นางสาว วรัญญา ตนานุภาคย์
( 590510259 )
In vitro anti-pathogenic microorganisms determination of medical absorbable suture and wound dressing hydrogel. ผศ. ดร.จอมขวัญ มีรักษ์
268.) POST-MICB-004 Poster Microbiology นางสาว จุฬาณี ลีนะนิธิกุล
( 590510190 )
Evaluation the prevalence of Staphylococcus aureus and Escherichia coli virulence genes from chicken meat in Chiang Mai by single PCR method ผศ. ดร.จอมขวัญ มีรักษ์
269.) POST-MICB-005 Poster Microbiology นาย พิทักษ์ภูมิ กุมภา
( 590510241 )
Properties of cyanobacteria Thermosynechococcus elongatus for using to be transformation host ผศ. ดร.ชยากร ภูมาศ
270.) POST-MICB-006 Poster Microbiology นางสาว กชมน ชำหา
( 590510158 )
Calcium Carbonate Precipitation of Ureolytic Bacterial Co-culture for Studying Properties of Bioconcrete and Garden Soil รศ. ดร.วสุ ปฐมอารีย์
271.) POST-MICB-007 Poster Microbiology นาย พสกร ลักษมีไพรวัลย์
( 590510236 )
Inhibitory Effect of Fermented Fruit Juice Using Kefir Grain as Starter Against Pathogenic Enteric Bacteria ผศ. ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
272.) POST-MICB-008 Poster Microbiology นาย เศรษฐพิชย์ โพธาสินธุ์
( 590510263 )
Bioactive Properties and Feasibility of Developing Edible film from Polysaccharide of Sarai Kai (Cladophora spp.) ผศ. ดร.จีรพร เพกเกาะ
273.) POST-MICB-009 Poster Microbiology นางสาว เพชรรัตน์ อินนันใจ
( 590510243 )
Growth Inhibition of Pathogenic Enteric Bacteria and Antioxidant Activity of Garlic Extracts ผศ. ดร.นฤมล ทองไว
274.) POST-MICB-010 Poster Microbiology นางสาว พิชญา ทวีอภิรดีเจริญ
( 590510239 )
Efficacy of Asian honey bee and Stingless bee honey for inhibition bacteria and free radicals รศ. ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
275.) POST-MICB-011 Poster Microbiology นางสาว สุภนิดา ชุ่มใจ
( 590510266 )
Antibacterial and Antibiofilm Activities of Natural Products against Bacteria Associated with Bovine Mastitis ผศ. ดร.ธารารัตน์ ชือตอฟ
ผศ. ดร.สกุณณี บวรสมบัติ
276.) POST-MICB-012 Poster Microbiology นางสาว ฉัตรวิมล ณ เชียงใหม่
( 590510193 )
Efficacy of Turmeric and Betel Leaf Extracts on Inhibiting Fungi in The Bathroom รศ. ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข
277.) POST-MICB-013 Poster Microbiology นาย ทรงพล สายชุมภู
( 590510210 )
Potential of algal pigments for Body-paint** ผศ. ดร.จีรพร เพกเกาะ
278.) POST-MICB-014 Poster Microbiology นางสาว ยุวดี ศรีจันทร์
( 590510092 )
Isolation and identification of lactic acid bacteria associated with stingless bee in Tetragonula laeviceps in Chiang Mai area ผศ. ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์
279.) POST-MICB-015 Poster Microbiology นาย ภีรพงษ์ จีโน
( 590510248 )
Antibacterial and antioxidant activity and determination protein content of royal jelly from Apis mellifera รศ. ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
280.) POST-MICB-016 Poster Microbiology นาย เจษฎาวุฒิ ราชกระโทก
( 590510192 )
Effects of Betel and Clove Extracts on Inhibition of Fungal Pathogen of Leaf Spot Disease in Orchid รศ. ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข
281.) POST-MICB-017 Poster Microbiology นางสาว ฐิตินันท์ สุริยะ
( 590510199 )
Inhibitory Efficacy of Honey from Honeybee and Stingless bee on Herpes Simplex Virus Type 2 infection and Antioxidation ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
282.) POST-MICB-018 Poster Microbiology นางสาว ลักษมณ์ชนก จันทราช
( 590510255 )
Properties of microalgal biomass forpet feed supplement ผศ. ดร.จีรพร เพกเกาะ
283.) POST-MICB-019 Poster Microbiology นางสาว เบญจพร ดาวสนั่น
( 590510227 )
Inhibition of Skin Pathogenic Bacteria by Arthrospira platensis and Sargassum spp. Extracts ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
284.) POST-MICB-020 Poster Microbiology นางสาว ณัฐพร มาลัยวรรณ
( 590510204 )
Production of Tempe Sausage Using Pure Microbial Starter ผศ. ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
285.) POST-MICB-021 Poster Microbiology นางสาว ธีราภรณ์ มะลิกองสิงห์
( 590510217 )
Efficacy of Propolis from Stingless bee for inhibition of Herpes Simplex Virus Type 2 and antioxidant activity ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
286.) POST-MICB-022 Poster Microbiology นางสาว จุฑารัตน์ สว่างแสง
( 590510189 )
Screening of Oleaginous Yeast from Fat-Containing Wastewater for Biodiesel Production ผศ. ดร.เนตรชนก รอดรัศมี
287.) POST-MICB-023 Poster Microbiology นางสาว จิราวรรณ หมื่นอาภัย
( 590510186 )
Investigation and Improvement of Microbiological Quality of Organic Vegetables and Herbs ผศ. ดร.ธารารัตน์ ชือตอฟ
รศ. ดร.กานดา หวังชัย
288.) POST-MICB-024 Poster Microbiology นางสาว เมธารินทร์ สงทาน
( 590510249 )
Efficacy of Some Herbs on Inhibition of Bacteria Caused of Body Odor รศ. ดร.สมจิตร อยู่เป็นสุข
289.) POST-MICB-025 Poster Microbiology นางสาว จิราพร จองโป่
( 590510181 )
Total phenolic compound content, total flavonoid content and antioxidant property of some selected edible mushrooms in fruiting body and mycelial states ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
290.) POST-MICB-026 Poster Microbiology นาย ธนานันต์ เผ่าสุวรรณ
( 590510212 )
Some bioactive properties of extract from toxic cyanobacteria ผศ. ดร.จีรพร เพกเกาะ
291.) POST-MICB-027 Poster Microbiology นางสาว ลักษณา หนูนันท์
( 590510254 )
Biofertilizer development from the selected mineral solubilizing fungi for sweet basil (Ocimum basilicum) growth promotion ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
292.) POST-MICB-028 Poster Microbiology นางสาว รติมา นาคปิ่น
( 590510251 )
Screening of Thermotolerant Yeasts for Ethanol Production from Molasses ผศ. ดร.เนตรชนก รอดรัศมี
293.) POST-MICB-029 Poster Microbiology นาย ศรุต อินตาชุมภู
( 590510262 )
Screening of Malachite Color Deteriorate Fungi on Shan Style Temple Mural Painting from the 24th Buddhist Era in Chiang Mai Thailand ผศ. ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์
294.) POST-MICB-030 Poster Microbiology นางสาว ณัฐนรี นาระกันทา
( 590510201 )
Characterization and improvement of ethanol tolerance in Spathaspora passalidarum AF3.2 ผศ. ดร.เนตรชนก รอดรัศมี
295.) POST-MICB-031 Poster Microbiology นางสาว ประดิภา วงศ์ประจวบลาภ
( 590510228 )
Immobilization of Sporosarcina pasteurii KCTC3558 in Expanded Perlite for Strength Development of Portland Cement รศ. ดร.วสุ ปฐมอารีย์
296.) POST-MICB-032 Poster Microbiology นางสาว ณัฐนันท์ นันชัยอุด
( 590510202 )
Selection of Azelaic Acid Producing Yeast by Using Culture Media Containing Vegetable Oil ผศ. ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
297.) POST-MICB-033 Poster Microbiology นางสาว สุภาวดี พยัคฆ์น้อย
( 590510268 )
Development of probiotic cream cheese ผศ. ดร.ธารารัตน์ ชือตอฟ
298.) POST-MICB-034 Poster Microbiology นางสาว ณิศมน มหายศ
( 590510208 )
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยแอคติโนแบคทีเรียบางชนิดจากถ้ำ Plant Growth Promoting of Some Actinobacteria from Cave รศ. ดร.วสุ ปฐมอารีย์
299.) POST-MICB-035 Poster Microbiology นางสาว บัณฑิตา แดงหล้า
( 590510224 )
Use of Agricultural Waste as Substrate for Production of Carotenoids with Antioxidant Potential by Wild Yeasts ผศ. ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
300.) POST-MICB-036 Poster Microbiology นาย จิรายุ สนิทธา
( 590510184 )
Soil bacterial metagenomics in pesticide utilization in Maewang, Chiang Mai ผศ. ดร.จอมขวัญ มีรักษ์
301.) POST-MICB-037 Poster Microbiology นาย ชยธร อินเรือน
( 590510195 )
Inhibition of Herpes Simplex Virus type 2 by extract from some algae** ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว
302.) POST-ZOOL-001 Poster Zoology นางสาว อภิชญา ภูพันใบ
( 590510271 )
Morphometric analysis of 20 species of Cyrtodactylus from Thailand ผศ. ดร.สิริวดี ชมเดช
303.) POST-ZOOL-002 Poster Zoology นางสาว วรัชยา คีรีวรรณ์
( 590510258 )
Effects of Photoperiod and Light Intensity on Larval Diapause Termination in the Bamboo Borer, Omphisa fuscidentalis Hampson รศ. ดร.มนพร มานะบุญ พูลแก้ว
304.) POST-ZOOL-003 Poster Zoology นางสาว วิชญาพร มาสกลาง
( 590510260 )
Effects of Neem (Azadirachta indica A. Juss) Leaf Extract on Mortality, Growth and Development of Bamboo Borer Larvae (Omphisa fuscidentalis Hampson) รศ. ดร.มนพร มานะบุญ พูลแก้ว
305.) POST-ZOOL-004 Poster Zoology นางสาว กันตยา บุญชัย
( 590510168 )
Morphology and Histology of Sex Pheromone Gland in Female Moth Bamboo Borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) รศ. ดร.มนพร มานะบุญ พูลแก้ว
306.) POST-ZOOL-005 Poster Zoology นางสาว นลินทิพย์ พรมซาว
( 590510219 )
Histology of oral cavity in mouthbrooder Malawi cichlid (Aulonocara sp.) ผศ. ดร.มนฤดี ชัยโพธิ์
307.) POST-ZOOL-006 Poster Zoology นางสาว พรรวินท์ สมณีวรรณ
( 590510235 )
Diversity of fishes from Mae Ngat Somboon Chon reservoir in Mae Taeng, Chiang Mai ผศ. ดร.มนฤดี ชัยโพธิ์
308.) POST-ZOOL-007 Poster Zoology นางสาว ญาณีนันท์ ชูถิ่น
( 590510198 )
Protective effects of Black rice (variety Leum Pua) bran extract on renal function and apoptosis in rat fed with high-fat diet อ. ดร.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
อ.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
ผศ. ดร.พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
309.) POST-ZOOL-008 Poster Zoology นาย ธานินทร์ เลิศสิริลดากุล
( 590510323 )
A Survey of helminths in Hemidactylus frenatus and H. platyurus in Chiang Mai University รศ. ดร.ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
310.) POST-ZOOL-009 Poster Zoology นาย จิณณวัตร ปิ่นปกรณ์
( 590510159 )
Test of antioxidant activities of Lemongrass (Cymbopogon citratus) tea and Kaffir lime (Citrus hystrix) tea ผศ. ดร.สุภาพ แสนเพชร
311.) POST-ZOOL-010 Poster Zoology นางสาว สุชาดา ธีรานันท์
( 590510163 )
Safety evaluation of Lemongrass (Cymbopogon citratus) tea and Kaffir lime (Citrus hystrix) tea ผศ. ดร.กนกพร แสนเพชร
312.) POST-ZOOL-011 Poster Zoology นาย กีรติ คงรอด
( 590510171 )
Assessment the effect of lemongrass tea (Cymbopogon citratus) and kaffir lime tea (Citrus hystrix) on reproductive system of male rats ผศ. ดร.สุภาพ แสนเพชร
313.) POST-ZOOL-012 Poster Zoology นาย วีรภัทร ศิริไกรวัฒนาวงศ์
( 580510366 )
Effect of teas from Lemongrass and Kaffir lime on hematological parameters in rats (Rattus norvegicus) ผศ. ดร.กนกพร แสนเพชร
314.) POST-ZOOL-013 Poster Zoology นางสาว บุญนาง บุญเทพ
( 590510225 )
Acetylcholinesterase Activity and Brain Histology of Rats Treated with Lemongrass (Cymbopogon citratus) and Kaffir Lime (Citrus hystrix DC.) Teas อ. ดร.วรารัตน์ บุญเจริญ
315.) POST-ZOOL-014 Poster Zoology นางสาว ภาวิตา ตุ้ยเต็มวงค์
( 590510247 )
Behavior of Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) in Semi-captivity at Chiang Mai Zoo, Chiang Mai Province ** ผศ. ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์
316.) POST-ZOOL-015 Poster Zoology นาย ธีรพัฒน์ จั่นพลอย
( 590510216 )
Effect of diatomaceous earth on the external structure of cat flea (Ctenocephalides felis) ผศ. ดร.สิริวดี ชมเดช
317.) POST-ZOOL-016 Poster Zoology นางสาว วนิดา กันทา
( 590510256 )
Test of Lemongrass (Cymbopogon citratus) and Kaffir Lime (Citrus hystrix DC.) Teas on Micronucleus and Sperm Morphology of Male Albino Rats อ. ดร.วรารัตน์ บุญเจริญ
318.) POST-ZOOL-017 Poster Zoology นาย อัฑฒ์ ศรีวิสาร
( 590510274 )
BEHAVIOR OF BINTURONG (Arctictis binturong ) in semi-captivity , AT CHIANG MAI ZOO, THAILAND ผศ. ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์
319.) POST-ZOOL-018 Poster Zoology นางสาว กัญญ์วรา สุทธิ
( 590510167 )
A Survey of Intestinal Helminth Parasites of Domestic ChickensGallus gallus domesticus From Pratu Chiang Mai Market,Chiang Mai Province อ. ดร.ปรียาพร บุตรบุญชู
320.) POST-ZOOL-019 Poster Zoology นาย พิริยกร วังแสง
( 590510242 )
Diversity of birds at Highland Research and Development Institute (Public Organization) and Chiang Mai Provincial Irrigation Office ผศ. ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์
321.) POST-ZOOL-020 Poster Zoology นาย ธัญธิษณ์ ศิริพันธ์
( 590510214 )
Diversity of Dragonfly in Plant Genetic Conservation Project Under The Royal Initiative of Her Royal Highness Maha Chakri Sirindhorn Area in Chiang Mai Zoo ผศ. ดร.เดชา ทาปัญญา
322.) POST-ZOOL-021 Poster Zoology นาย ธวัชวิช บางแก้ว
( 590510042 )
The behavior of Malayan Sun Bear (Helarctos malayanus) in semi-captivity at Chiang Mai Zoo ผศ. ดร.สวัสดิ์ สนิทจันทร์
323.) POST-GEM-001 Poster Gemology นางสาว ธิดารัตน์ พงษ์สานต์คีรี
( 590510416 )
Mineralogical and Chemical Composition of Purple Jade from Turkey รศ. ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
324.) POST-GEM-002 Poster Gemology นางสาว เกศินี หรรษาวณิชกุล
( 590510173 )
Gemological Characteristic, Mineralogy and Classification of Fossilized Orthoceras Claimed to be from Morocco. รศ. ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง
325.) POST-GEM-003 Poster Gemology นางสาว เนตรนภา เครือคำ
( 590510419 )
Study of freshwater pearl dyeing experiment with natural colors** รศ. ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง
326.) POST-GEM-004 Poster Gemology นางสาว กัญญาภัค โม้ตา
( 590510404 )
Gemological Properties and Chemical Composition of Madagascan Copal รศ. ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง
327.) POST-GEM-005 Poster Gemology นางสาว พิมลพัชร ยะหมื่น
( 590510402 )
Mineralogy and Gemological Propertes of Fire Agate รศ. ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
328.) POST-GEM-006 Poster Gemology นางสาว ริญญารัศมิ์ สุดาจันทร์
( 590510409 )
Gemological Properties and Cause of Color of Fluorite from Maha Lanna Mine, Tambon Mueang Pang, Pai District, Mae Hong Son Province** อ. ดร.บุณฑริกา ศรีทัย
329.) POST-GEM-007 Poster Gemology นาย ภู่ ศิริโรจน์
( 590510425 )
Gemological Characteristics, Chemical Compositions and Cause of color of Demantoid garnet claimed to be from Madagascar ผศ. ดร.กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
330.) POST-GEM-008 Poster Gemology นาย กีรวิชช์ เจริญศรีสันต์
( 590510406 )
Gemological Characteristics and Chemical Composition of Kyanite Claimed to be from Nepal ผศ. ดร.กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
331.) POST-GEM-009 Poster Gemology นางสาว ณัฐนิช เพาะไธสง
( 590510411 )
Mineralogy and Gemological Characteristics of Malachite from Africa รศ. ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
332.) POST-GEM-010 Poster Gemology นางสาว ธราวิมล ลีโสม
( 590510413 )
Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Apatite from Madagascar ผศ. ดร.กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
333.) POST-GEM-011 Poster Gemology นาย สิริชัย สุขโกษา
( 590510429 )
Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Emerald claimed to be from Zambia ผศ. ดร.กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
334.) POST-GEM-012 Poster Gemology นางสาว พนิดา ทรายคำ
( 590510422 )
Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Red Garnet from Myanmar ผศ. ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์
335.) POST-GEM-013 Poster Gemology นางสาว นราทิพย์ จันทร์แก้ว
( 590510418 )
Mineralogy and Gemological Characteristics of Rhodochrosites from Argentina and Peru. ผศ. ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์
336.) POST-GEM-014 Poster Gemology นางสาว จิราภา ปัญญาฟู
( 590510408 )
Mineralogy of Inclusions in Rock Crystal from Sumatra, Indonesia ผศ. ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์
337.) POST-GEM-015 Poster Gemology นาย กฤติน เดือนแจ้ง
( 590510403 )
Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Yellow Scapolites Claimed to be from Africa ผศ. ดร.กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
338.) POST-GEM-016 Poster Gemology นางสาว ธัญวรัตม์ พรหมจารีต
( 590510415 )
Mineralogy and Gemological Properties of Gemstone called Tibetan Turquoise. อ. ดร.บุณฑริกา ศรีทัย
339.) POST-GEM-017 Poster Gemology นาย ชวิน บุนกาลกุล
( 590510400 )
Mineralogy and Gemological Characteristics of Aragonite Imitate Hemimorphite รศ. ดร.พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
340.) POST-GEM-018 Poster Gemology นางสาว รัตวรรณ หงษ์ทอง
( 590510426 )
Mineralogy, Gemological Characteristics, Chemical Compositions and Causes of Color of Stichtite Claimed to be from Brazil รศ. ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง
341.) POST-GEM-019 Poster Gemology นาย เสกสรรค์ สายศรี
( 590510430 )
Mineralogy, Gemological Properties and Cause of Iridescence of Ammonite from Madagascar รศ. ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง
ผศ. ดร.วีรพันธ์ ศรีจันทร์
342.) POST-GEM-020 Poster Gemology นางสาว ณัฐนรี สุรินตา
( 590510410 )
Mineralogy and Gemological Characteristics of Gemstone Called Blue Opal from Peru อ. ดร.บุณฑริกา ศรีทัย
343.) POST-GEM-021 Poster Gemology นาย นภัส กล่ำเถื่อน
( 590510417 )
Mineralogy and Gemological characteristics of Petalite from Sinclair mine, Noseman, Westen Australia, Australia อ. ดร.บุณฑริกา ศรีทัย
344.) POST-GEM-022 Poster Gemology นาย ปรเมษฐ์ มีพิน
( 590510420 )
Comparison of Physical and Chemical Compositions between Ivory and Ostrich bone รศ. ดร.อภิเชษฐ์ บุญสูง