ผลงานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Document

ปีการศึกษา 2562
รายงานสรุป ผลงานนักศึกษา

(กิจกรรมเสนอผลงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี)


พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563คณะฯ เปิดระบบ อนุญาตให้นักศึกษาส่งผลงาน ผ่านระบบออนไลน์
 
พุธ ที่ 8 เมษายน 2563
 
วันสุดท้ายของการส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ (24:00 น.)
(Abstract & Poster)
 
พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
 
อาจารย์/กรรมการตัดสินผลงาน เริ่มส่งผลการจัดอันดับรางวัล
(ส่งผลได้ถึงวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563)
 
เรียกดูแบบเจาะจงสาขาวิชา
 
เรียกดูแบบเจาะจงประเภทผลงาน
 
ค้นหาจากชื่อ เจ้าของผลงาน
 
ค้นหาจากชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน
 
คู่มือการใช้งาน ระบบเสนอผลงาน
(User manual for Science Student)
เทมเพลตและตัวอย่างการส่งบทคัดย่อ (.zip)
Download Template and Example of Abstract
ระบบ ส่งบทคัดย่อและโปสเตอร์ออนไลน์ (สำหรับ นศ.)
Online Abstract/Poster Submission (for Student)
Ranking System (for Referee)

Close


ชื่อหัวข้อผลงานที่มีสัญลักษณ์พิเศษ จะปรากฎ ** สีแดง ท้ายชื่อผลงาน
No. Code ID Type Major WorkName Owner(s) Advisor(s) Abstract
(PDF)
Poster
file
Last Update.
1.) Poster Mathematics Some properties of generalized Tribonacci numbers รหัส : 590510491
นางสาว รัชนีกร มหาวัน
(ศ.) 13 มี.ค. 2563
เวลา : 16:32 น.
2.) Poster Mathematics A macroeconomic mathematical model for national income of the different population in one government รหัส : 590510505
นาย วีระ เรือนสุข
- (อา.) 15 มี.ค. 2563
เวลา : 18:02 น.
3.) Poster Mathematics Algebraic properties of groups via their Cayley graphs รหัส : 590510432
นาย ธนกร อุดมวรรัตน์
(จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 09:09 น.
4.) Poster Mathematics A study of Fourier transform for sound waves รหัส : 590510515
นาย อภิวัฒน์ อังกาบ
(จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 12:12 น.
5.) Poster Mathematics e-sequences and Interleaving Integer Sequences of e-sequences** รหัส : 590510468
นางสาว นิรชา ตันมิ่ง
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 15:18 น.
6.) Poster Mathematics Determinants of vertex - amalgamation and edge - amalgamation of n copies of cycles of order 6 ** รหัส : 590510471
นางสาว เบญจพร ศิริ
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 17:54 น.
7.) Poster Mathematics Determinants of vertex - amalgamation and edge - amalgamation of n copies of cycles of order 5** รหัส : 590510451
นางสาว ณัฐณิชา รักษ์คุณ
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 19:55 น.
8.) Poster Mathematics Analysis Mathematical model of diabetes using the homotopy perturbation method รหัส : 590510466
นางสาว นลินี อภัยวงค์
(อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 12:27 น.
9.) Poster Mathematics (f, g) - derivations on BCC-Algebras.** รหัส : 590510503
นางสาว วิภาวี ศรีวิลัย
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 15:00 น.
10.) Poster Mathematics Exploring some geometry concepts by Taxicab distance รหัส : 590510519
นาย อลงกรณ์ ผ่านสุวรรณ
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 15:52 น.
11.) Poster Mathematics 2-Rigidity of Graphs in Some Classes รหัส : 590510504
นางสาว วิลาวัลย์ ราชกิจ
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 17:28 น.
12.) Poster Mathematics Higher-order finite different methods for solution estimation of Poisson’s equation รหัส : 590510441
นาย จาฏุพัจน์ ใจจิตร
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 19:27 น.
13.) Poster Mathematics Squares in trapezoids รหัส : 590510455
นาย ณัฐพล รินแต้ว
(พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 13:26 น.
14.) Poster Mathematics A way to approximate missing data of sun radiance in the northern Thailand รหัส : 590510445
นาย ชยุตม์ พลสยม
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 15:09 น.
15.) Poster Mathematics A comparison of classification methods between random forests and support vector machines for solar radiation in Nakhon Sawan area รหัส : 590510508
นางสาว ศิริลัดดา พรมปิงกา
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 19:55 น.
16.) Poster Mathematics A macroeconomic mathematical model for national income by considering net exports relative to domestic consumption. รหัส : 590510437
นางสาว กนกวรรณ จันทพุฒ
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 21:41 น.
17.) Poster Mathematics Study the construction of cross section image computed tomography (CT scan) using the system of linear equations รหัส : 590510488
นางสาว ภานุชนาถ แสงบุญ
(พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 22:15 น.
18.) Poster Mathematics Application of Multiple Linear Regression Models for Analyzing Rainfall in Chiang Mai รหัส : 590510476
นางสาว ปภัสรา อินทร์ครอง
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 16:15 น.
19.) Poster Mathematics Applications of ordinary differential equations in nonlinear regression model for forecasting growth รหัส : 590510477
นาย ปภินวิช เปี่ยมแสง
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 16:48 น.
20.) Poster Mathematics Convex Composition of Polygons in Lucky Puzzle รหัส : 590510460
นาย ธนภูมิ กีฬาแปง
(พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 18:54 น.
21.) Poster Mathematics Traffic right-turn arrows from a mathematical point of view. รหัส : 590510456
นางสาว ณัฐริกา ค้างกอ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 22:02 น.
22.) Poster Mathematics Wafer in a box รหัส : 590510453
นาย ณัฐพงศ์ ปะกิระถา
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 22:28 น.
23.) Poster Mathematics Larger families of solutions to some Diophantine equations รหัส : 590510463
นางสาว ธัญชนก อธิจิต
(พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 23:21 น.
24.) Poster Mathematics Imprecise Utilities for a Decision Problem concerning PM2.5 Density in Chiang Mai, Thailand รหัส : 590510435
นางสาว สิรภัทร วรรธกจตุรพร
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 12:06 น.
25.) Poster Mathematics Numerical method for solving Riccati equations รหัส : 590510492
นาย รัฐพล นันตาใหม่
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 12:19 น.
26.) Poster Mathematics Geometry of the Fibonacci Matrix รหัส : 590510448
นาย ไชยนันท์ พิกุลผล
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 12:27 น.
27.) Poster Mathematics Modified Taylor's approximation for the solution of differential equations and Integral equations. รหัส : 590510473
นางสาว ปณิธิ ศรีสุวรรณนพกุล
(ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 15:16 น.
28.) Poster Mathematics A mathematical modeling and simulation of student interactions during class activities รหัส : 590510516
นางสาว อมลวรรณ พงศ์ประภาอำไพ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 15:23 น.
29.) Poster Mathematics The Determination of Self-Intersections for Lissajous Curves With One Component Constructed of Two Simple Harmonic Functions รหัส : 570510502
นาย วรรธนะชัย แก้วสม
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 15:24 น.
30.) Poster Mathematics Some aspects of 2-Token graphs** รหัส : 590510458
นางสาว ณัฐวรา อินแนน
- (ส.) 21 มี.ค. 2563
เวลา : 12:56 น.
31.) Poster Mathematics The Study of The Relationship between The Hotspots and PM2.5 Level by Using An Agent-based Model รหัส : 590510433
นาย ธนดล ศรีธิชัย
- (ส.) 21 มี.ค. 2563
เวลา : 17:58 น.
32.) Poster Mathematics Generalized Identities Involving Common Factors of (p,q)-Fibonacci and (p,q)-Lucas Numbers** รหัส : 590510497
นางสาว วรินยุพา ฝั้นสัญจร
(อา.) 22 มี.ค. 2563
เวลา : 19:56 น.
33.) Poster Mathematics Numerical Solutions of Partial Differential Equations with Non-Increasing Properties using Finite Difference Method. รหัส : 590510523
นาย อาทิตย์ ทิพย์มาลา
- (จ.) 23 มี.ค. 2563
เวลา : 16:55 น.
34.) Poster Mathematics Stopping time problem in gambler's ruin model รหัส : 590510431
นาย ณัฐกมล ศรีปณิธาน
- (ศ.) 27 มี.ค. 2563
เวลา : 18:07 น.
35.) Poster Mathematics On sigma-labeling of Paths and rho-labeling of Cycles** รหัส : 590510509
นางสาว ศุภาวรรณ ถมทอง
(ศ.) 27 มี.ค. 2563
เวลา : 21:48 น.
36.) Poster Mathematics THE CHANGE OF VARIABLE THEOREM FOR THE RIEMANN INTEGRAL** รหัส : 590510512
นางสาว อภิชญา เข็มขำ
(ส.) 28 มี.ค. 2563
เวลา : 17:41 น.
37.) Poster Mathematics Collocation for implicit Runge-Kutta method. รหัส : 590510438
นางสาว กมลชนก ศรีวิชัย
- (ศ.) 3 เม.ย. 2563
เวลา : 18:45 น.
38.) Poster Computer Science Web Application Development for Managing Stars Properties in Globular Clusters and Dwarf Galaxy รหัส : 590510560
นาย ปรัชญา ทีทัศน์
(อ.) 10 มี.ค. 2563
เวลา : 21:37 น.
39.) Co-Operative Computer Science Application of Data Analysis and Machine Learning for Star Clusters Classification รหัส : 590510568
นาย พัชรพล สุขมี
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 00:12 น.
40.) Co-Operative Computer Science Testing on LINE Bot Timesheet for Recording Employee’s Working รหัส : 590510571
นางสาว ภาวินี ทองเงา
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 12:08 น.
41.) Co-Operative Computer Science LINE Bot Timesheet for Employees รหัส : 590510579
นาย วัชรากรณ์ ยิ่งเจริญ
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 21:20 น.
42.) Co-Operative Computer Science Salesforce Live Chat Integration with LINE Application รหัส : 590510547
นาย ทิวทัศน์ โหม่งพุฒ
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 11:56 น.
43.) Poster Computer Science Classification and Calorie Estimation from Food Image by Machine Learning รหัส : 590510525
นาย พิศลย์ เรือนอินทร์
(อ.) 31 มี.ค. 2563
เวลา : 18:52 น.
44.) Poster Computer Science Back end Development for Problems Report Platform in Customer Service Business รหัส : 580510580
นาย กิตติฐัช บุญเลิศ
(พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 13:59 น.
45.) Poster Computer Science Human Gait Tracking on Video with Computer Vision รหัส : 590510555
นาย นนท์ปวิธ ยศวงศ์รัศมี
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 16:08 น.
46.) Co-Operative Computer Science Log File Analysis and Error Summary Report System รหัส : 590510538
นาย ณฐกร ภักดียนต์เจริญ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 15:24 น.
47.) Co-Operative Computer Science Extension of Identity Card Reader for Salesforce Application on iOS รหัส : 590510590
นางสาว อรอมล จันทร์สีสม
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 16:52 น.
48.) Poster Computer Science Front-end Development for Problems Report Platform in Customer service Business รหัส : 580510647
นาย เสริมพล ลอยเมฆ
(พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 21:47 น.
49.) Poster Computer Science Mobile Application for Recording Handwritten Student Scores using Deep Learning รหัส : 590510558
นาย บริรัฐ คำปิงยศ
- (ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 11:04 น.
50.) Co-Operative Computer Science The Experimental Development of Electronic Procurement System for Large to Small Organizations รหัส : 590510561
นางสาว ปวริศา คันธรส
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 20:50 น.
51.) Co-Operative Computer Science Statistical Process Control System รหัส : 590510565
นาย พงษ์สิทธิ์ ยะย่าเป้า
(ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 23:20 น.
52.) Poster Computer Science Request for Quotation FunctionImplementationin ERP-LN รหัส : 590510528
นางสาว กฤตยาณี เขื่อนแก้ว
- (ศ.) 27 มี.ค. 2563
เวลา : 14:44 น.
53.) Poster Computer Science Web Applications for manage student project referable Project Management process of ISO / IEC 29110** รหัส : 590510586
นางสาว สวรินทร์ ทิพย์เวียง
- (จ.) 30 มี.ค. 2563
เวลา : 21:36 น.
54.) Co-Operative Computer Science Transaction Monitoring System รหัส : 590510563
นาย พงศกร กุลณา
(ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 12:48 น.
55.) Innovation Computer Science PM2.5 Prediction Using Machine Learning Techniques in Chiang Mai, Thailand รหัส : 590510559
นาย ประหยัด ปวงจักร์ทา
- (ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 21:00 น.
56.) Poster Computer Science Web Applications for manage student project referable Project Management process of ISO / IEC 29110** รหัส : 590510586
นางสาว สวรินทร์ ทิพย์เวียง
- (ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 23:14 น.
57.) Poster Chemistry Influence of pH and surfactant (CTAB) on the morphology and particles size of CuO for application of photocatalyst รหัส : 590510006
นาย วีรชน จ๊ะวันตัน
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 10:57 น.
58.) Poster Chemistry Electrocatalytic oxidation of formic acid by the palladium catalysts on various carbon supporting materials รหัส : 590510070
นางสาว พรรณี ศรีรัตนพันธ์
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 22:43 น.
59.) Poster Chemistry Chemical constituents from the leaves of Murraya paniculata. รหัส : 590510050
นางสาว นภสร ทะภูมินทร์
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 16:41 น.
60.) Poster Chemistry Synthesis and Characterization of Titanium dioxide(B) and Silicon Particles on Graphene-based Composite Anode Materials For Lithium-ion Batteries รหัส : 590510007
นางสาว แวววาว ยอดยิ่ง
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 09:46 น.
61.) Poster Chemistry Comparison of efficiency of zoledronic acid adsorption using magnesium oxide and calcium oxide impregnating on activated carbon รหัส : 590510064
นาย ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 16:04 น.
62.) Poster Chemistry Effect of thermal treatment on Antioxidant activity of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruits รหัส : 590510034
นางสาว ณัฐภรณ์ เปอะปันสุข
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 16:19 น.
63.) Poster Chemistry Antibacterial activities and chemical compositions of selected essential oils รหัส : 590510025
นางสาว ฉัตรสุดา เวฬุวนารักษ์
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 18:43 น.
64.) Poster Chemistry Fabrication and Property Testing of Antibacterial Hydrogels for Wound Dressing Applications. รหัส : 590510035
นางสาว ณัฐริกา เขียวสลับ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 19:16 น.
65.) Poster Chemistry The study of chemical contituents from twigs and branches of Gacinia Hanburyi รหัส : 590510001
นาย กันตธี ไชยเมือง
- (จ.) 23 มี.ค. 2563
เวลา : 03:45 น.
66.) Poster Chemistry Analysis of chemical composition of volatile substances from two varieties of tobacco leaf (Nicotiana tabacum L.) by headspace solid-phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry techniques รหัส : 590510045
นางสาว ธัญญารัตน์ บุญอภิบาล
(อา.) 5 เม.ย. 2563
เวลา : 07:55 น.
67.) Poster Chemistry Modification of Graphene Oxide with Crude extract and the alkaloid as Supporting Carbon for Pt-electrocatalysts to Enhance Efficiency of Methanol Oxidation Reaction รหัส : 590510074
นางสาว พิชชากร สาครเขต
- (พ.) 25 มี.ค. 2563
เวลา : 14:35 น.
68.) Poster Chemistry Analysis of volatile compounds in coriander (Coriandrum sativum L.) and dill (Anethum graveolens) with Headspace-Solid phase microextraction (HS-SPME) couple withGas chromatography-Mass spectrometry (GC-MS) รหัส : 590510030
นางสาว ณัฐกฤตา สุทธิ
(ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 16:34 น.
69.) Poster Industrial Chemistry Studies on NiO/SrTiO3 photocatalyst by photo-electrocatalytic water splitting.** รหัส : 590510105
นาย วราเทพ วัฒนศิริ
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 16:23 น.
70.) Poster Industrial Chemistry Ecofriendly dyeing of cotton fabrics with wastewater from red bean boiling using biomordant รหัส : 590510104
นางสาว วรรณวิภาณ์ นาคบุรี
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 14:11 น.
71.) Poster Industrial Chemistry The effect of support aluminium oxide on phosphotungstic acid for esterification. รหัส : 590510060
นางสาว น้ำฝน ศิริกุล
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 13:29 น.
72.) Poster Industrial Chemistry Preparation of poly(urea-formaldehyde) microcapsules containing biofriendly vegetable oil healing agents. รหัส : 590510022
นางสาว จิราพร สุดสว่าง
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 16:23 น.
73.) Poster Industrial Chemistry Protection of natural dyes against photocatalysis by encapsulation for use as plastic colorants รหัส : 590510018
นางสาว จันทร์แสง นามคำ
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 16:36 น.
74.) Poster Industrial Chemistry Synthesis Photocatalytic of Cu-Doped TiO2 for Dye Effluent Treatment รหัส : 590510118
นางสาว ไอรดา กันติยะ
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 19:17 น.
75.) Poster Industrial Chemistry Applications of Silica Aerogel Derived from Sugarcane Bagasse Ash for Lightweight and Thermally Insulating Cement-based Composites รหัส : 590510039
นาย ธนโชติ อิงควระ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 10:42 น.
76.) Poster Industrial Chemistry Fabrication and characterization of dye-sensitized solar cells based on combination of natural plants รหัส : 590510072
นางสาว พลับพลึง ฮาดวิเศษ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 16:27 น.
77.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Analysis of herbicidal activity from medicinal plant by GC-MS and herbicide formulation รหัส : 590510143
นางสาว อธิตยา วายุพัฒน์
- (ส.) 14 มี.ค. 2563
เวลา : 17:46 น.
78.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology PCR Optimization for the Amplification and the SNP Analysis of X-142 SNP on the X Chromosome of Thai Males** รหัส : 590510156
นาย อิทธิพล ศรทรง
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 16:36 น.
79.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology In vitro digestibility and fermentation of xylooligosaccharides from Longan peel (Dimocarpus longan) รหัส : 590510032
นาย ณัฐกฤษฏิ์ อุประกุล
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 22:29 น.
80.) Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology Development of sludge from wastewater treatment to produce soil conditioner รหัส : 590510130
นางสาว สิริรัตน์ กล่ำแย้ม
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 23:13 น.
81.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Electrophoretic Profiles of Peroxidase from Fingerroot Obtained by Different Extraction Methods รหัส : 590510084
นางสาว ภาวิณี นะทำ
(พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 23:50 น.
82.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Screening of Tannin-Tolerant Yeasts for Application in Fructooligosaccharides Purification รหัส : 590510117
นางสาว ศิริกาญจนา ศิรินนทร์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 00:12 น.
83.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Determination of Anticancer Activity of Nisin in Drug Delivery System รหัส : 590510063
นาย ปรัชญนนท์ สุดแดน
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 00:19 น.
84.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Studies on stability of crude bromelain in Pineapple (Ananas comosus)** รหัส : 590510078
นาย พีรณัฐ มณฑาทิพย์
(พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 13:13 น.
85.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Comparison of biological properties of pineapple juice and homemade pineapple wine รหัส : 590510015
นางสาว กิตติมา อินต๊ะวงศ์
(พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 14:38 น.
86.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Determination of Antimicrobial Activity of Nisin in Drug Delivery System รหัส : 590510135
นาย สุทิวัส บุญมานันท์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 15:43 น.
87.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Comparison of Antioxidant Activities in Five Teas. รหัส : 590510094
นางสาว รัชฎา มังษา
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 17:10 น.
88.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Human identification of Thai population using STR on D20S482 locus in forensic science รหัส : 590510153
นางสาว อารารัตน์ ใจอารีย์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 23:17 น.
89.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Optimization of nanocellulose production from rice straw by combination of autoclave and dilute acid hydrolysis using Response Surface Methodology รหัส : 590510112
นางสาว วิภาวรรณ โพธิ์ทอง
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 13:10 น.
90.) Co-Operative Biochemistry and Biochemical Technology Comparison of different methods and storage conditions for anthocyanin extraction from black goji berry (Lycium ruthenicum) รหัส : 590510141
นางสาว สุภามาศ เครือวรรณ
- (อา.) 29 มี.ค. 2563
เวลา : 11:12 น.
91.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Antioxidant Contents in Ground Coffee Extracted by Different Methods รหัส : 590510065
นางสาว ปัถยา ศรีเวียงกาญจน์
- (ส.) 21 มี.ค. 2563
เวลา : 04:50 น.
92.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Spore production of Metarhizium anisopliae from agricultural materials for biocontrol of insect pest application รหัส : 590510083
นาย ภานุพงศ์ จุมพลศรี
- (อ.) 24 มี.ค. 2563
เวลา : 19:24 น.
93.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Substrate Specificity of Fingerroot Peroxidase Obtained by Aqueous Two Phase System Extraction รหัส : 590510080
นางสาว เพียงใจ พรหมเสน
(พฤ.) 26 มี.ค. 2563
เวลา : 19:08 น.
94.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Chemical Composition and Biological Properties of Tannin-tolerant Yeast, Sporidiobolus ruineniae A45.2 รหัส : 590510026
นาย ชนะศักดิ์ สุนทร
- (พ.) 1 เม.ย. 2563
เวลา : 22:42 น.
95.) Poster Biochemistry and Biochemical Technology Studies on bromelain activity in various parts of pineapple. รหัส : 590510102
นางสาว วธูสิริ กิตติพงศ์สถาพร
(พ.) 1 เม.ย. 2563
เวลา : 23:27 น.
96.) Poster Biology The methodological development of endogenous tagging on gene target in mammalian cell using lenti-based genetic engineering. รหัส : 590510162
นาย ราชันย์ แปงนุจา
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 12:07 น.
97.) Oral Biology The effects of sodium hydrosulfite on chromosome aberrations in human lymphocytes in vitro รหัส : 590510257
นางสาว วรรณนรี บุญนายืน
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 21:19 น.
98.) Poster Biology Allelopathic effects of Prunus cerasaides Buch.-Ham ex. D. Don leaves on common weeds in forest restoration site รหัส : 590510161
นาย ปุณณัตถ์ ช่างสลัก
- (อ.) 24 มี.ค. 2563
เวลา : 11:40 น.
99.) Poster Biology Production and purification of human single chain variable fragment (ScFv) antibody targeting tyrosine protein kinase Met รหัส : 590510207
นางสาว ณิชา เตชะโสด
(พ.) 25 มี.ค. 2563
เวลา : 20:08 น.
100.) Innovation Biology Determining the taxonomic status of an unknown Miliuseae (Annonaceae) from Ranong, Thailand รหัส : 590510252
นางสาว รัตติกาล บังคมเนตร
(ส.) 28 มี.ค. 2563
เวลา : 20:26 น.
101.) Poster Biology Quality changes and shelf life of ready to use orchids stem after dyed with edible color รหัส : 590510165
นางสาว กนกวรรณ พรมไชย
- (พฤ.) 2 เม.ย. 2563
เวลา : 15:15 น.
102.) Poster Biology Effects of low CaCl2 concentrations on growth and physiological responses in Raphanus sativus L. var. longipinnatus Bailey** รหัส : 590510272
นางสาว อริสา ดอกไม้งาม
- (พฤ.) 2 เม.ย. 2563
เวลา : 17:42 น.
103.) Poster Biology Effect of seed preparation on germination and seedling growth of chili รหัส : 590510223
นางสาว นิศานาถ วงษ์นุช
- (พฤ.) 2 เม.ย. 2563
เวลา : 22:47 น.
104.) Poster Geology Biodiversity of the Pliocene Leaf Fossils at Somsai Quarry, Ban Huay Nam Khem, Tambon Sadet, Mueang Lampang District,Lampang Province รหัส : 590510369
นาย ขจรยศ ศรีธัญรัตน์
(อา.) 15 มี.ค. 2563
เวลา : 15:33 น.
105.) Poster Geology Morphology and Fossil Preservation of Gastropods, in Mae Sot District, Tak Province รหัส : 590510383
นาย นวพล สุดใจ
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 17:58 น.
106.) Poster Geology Depositional Environment of Coal and Organic Sedimentary Rock from the Bore Hole FA-CP-55-01 Southern Part of Fang Basin, Fang District, Chiang Mai Province รหัส : 590510367
นาย กวิน ตระกูลสุนทร
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 18:21 น.
107.) Poster Geology Sand Distribution Using 3D Seismic Attributes Analysis of McKee Oil Field, Taranaki Basin, New Zealand รหัส : 590510390
นางสาว ภัณฑิรา ติฐานะ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 12:27 น.
108.) Poster Geology Continuous Wavelet Transform Based Spectral Decomposition of 3D Seismic Data for Hydrocarbon Distribution รหัส : 590510392
นาย วัชรพงษ์ โปธาดี
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 12:31 น.
109.) Poster Geology Petrography and Metamorphic Facies of Metamorphic Rocks at Wat Phraphutthabat Si Roi, Tambon Sa Luang, Mae Rim District, Chiang Mai Province รหัส : 590510396
นางสาว ศุภาพิชญ์ อภัยจิตต์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 14:46 น.
110.) Poster Geology New Prospect Area Determination from Seismic Interpretation and Acoustic Impedance - Reservoir Rock Property Crossplot in Phitsanulok Basin รหัส : 590510365
นางสาว กชกร บุญรอด
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 09:38 น.
111.) Poster Geology Geologic foundation investigation of Mae Pon reservoir project at Tambon Mueang Pon, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province. รหัส : 590510370
นาย จิรกิตติ์ อุปเวียง
- (ส.) 21 มี.ค. 2563
เวลา : 16:47 น.
112.) Poster Geology Stratigraphy and Depositional Environment of Lampang Group’s Sedimentary Rocks in Ban Mae Ang, Tambon Ban Laeng, Mueang Lampang District, Lampang Province. รหัส : 590510362
นางสาว กัญญาพัชร โรงคำ
- (ศ.) 27 มี.ค. 2563
เวลา : 19:58 น.
113.) Poster Geology Sediments and chemical compositions of beach sand for psammotherapy in Thap Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. รหัส : 590510364
นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์
(ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 17:53 น.
114.) Poster Geology Petrography and Classification of Fusulinid in Limestone, Doi Mon Lek Area, Tambon Bunnak Phatthana and Ban Jam Ka, Tambon Ban Sadet, Amphoe Mueang Lampang, Lampang Province รหัส : 590510366
นางสาว กฤษติญา แก้วจีน
- (ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 16:00 น.
115.) Poster Physics Monitoring seismic temporal variations by ambient noise interferometry technique in deep-seated landslide รหัส : 590510280
นางสาว ชนินทร รัตนเวชสิทธิ
- (อ.) 10 มี.ค. 2563
เวลา : 21:39 น.
116.) Poster Physics Synthesis of Copper (II) Oxide doped on Lithium Chromium Manganese Oxide compound as a cathode for lithium-ion battery** รหัส : 590510330
นาย พงษ์ประวิตร จินากุลมนัส
- (ศ.) 13 มี.ค. 2563
เวลา : 16:26 น.
117.) Poster Physics Synthesis of carbon powder from pollen gold beard grass as a anode for lithium-ion batteries รหัส : 590510345
นาย วิชญ์ อันประเสริฐ
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 16:32 น.
118.) Poster Physics Synthesis and Characterization of Titanium Dioxide Quantum Dot Grown with Titanium Rods via Electrochemical Process รหัส : 590510284
นาย ธนกฤต สินธุ์เทียม
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 15:26 น.
119.) Poster Physics Preparation of perovskite solar cell by using SnO2 nanoparticle for electron transporting layer** รหัส : 590510288
นางสาว ประภาสิริ พิมสาร
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 12:41 น.
120.) Poster Physics Influence of Polyvinyl Alcohol on Copper(II)oxide nanoparticles via Electrochemical Process. รหัส : 590510302
นาย คมสรณ์ ไพฑูรย์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 12:52 น.
121.) Poster Physics Effect of ethanol flow rate and microwave power on graphenes by atmospheric plasma synthesis รหัส : 590510352
นางสาว ศิริภัสสร ธนะศานวรคุณ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 00:00 น.
122.) Poster Physics Observation and Light Curve Analysis of Polar Cataclysmic Variable V2301 OPH รหัส : 590510289
นางสาว พรอิสรา ประเสริฐ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 01:44 น.
123.) Poster Physics Factors affecting the Efficiency of Monocrystalline and Polycrystalline Solar Panels. รหัส : 590510336
นาย ภาณุวัฒน์ โยริยะ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 15:53 น.
124.) Poster Physics Effects of UV radiation on perovskite layer coated on various metal oxides รหัส : 590510285
นาย ธนวัฒน์ กัลยาปัทมพงศ์
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 20:31 น.
125.) Poster Physics Synthesis of graphenes from ethanol by microwave-assisted atmospheric plasmas technique รหัส : 590510282
นาย ณัฐกฤต ทรัพย์ทิม
- (จ.) 23 มี.ค. 2563
เวลา : 00:04 น.
126.) Poster Physics Physical and Electrical Properties of Barium Titanate - Nickel Zinc Cobalt Ferrite Ceramic Composites รหัส : 590510306
นางสาว จันทร์จิรา อินต๊ะวงค์
(อ.) 31 มี.ค. 2563
เวลา : 16:58 น.
127.) Poster Physics Detection efficiency determination of the Changvan neutron detector through Monte Carlo simulation รหัส : 590510277
นางสาว กนกกาญจน์ ฟองสมุทร์
- (ศ.) 3 เม.ย. 2563
เวลา : 22:39 น.
128.) Poster Materials Science Properties and Electrical Response of 0-3 connectivity lead-free 0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.06BaTiO3 piezoelectric/cement composites รหัส : 590510315
นาย ณัฐพัฒน์ ประสมเพชร
- (ศ.) 13 มี.ค. 2563
เวลา : 14:55 น.
129.) Poster Materials Science Corrosion Behiviors of Friction Stir Welded AA5083 and AA7075 Before and After Aging รหัส : 590510322
นาย ธนากร บุญชัย
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 12:15 น.
130.) Poster Materials Science Study of micro-structure and mechanical properties of lean duplex stainless steels using 309L filler by flux core arc welding รหัส : 590510326
นางสาว นิธิกานต์ ทรัพย์จีน
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 14:08 น.
131.) Poster Materials Science The effects of heat treatment and sintering temperatures on microstructure and mechanical properties of recycled IPS e.max Press for dental restoration. รหัส : 590510300
นางสาว เกศรินทร์ คำกันธา
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 12:58 น.
132.) Poster Materials Science Corrosion Behaviors of Lean Duplex stainless steel Joints by Flux Cored Arc welding using 309L. รหัส : 590510310
นางสาว ปานรดา เลิศคาลี
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 14:37 น.
133.) Poster Materials Science Modification of Stainless Steel Mesh Coated with Candle Soot/Titanium Dioxide Nanocomposites for Oil/Water Separaration** รหัส : 590510340
นางสาว วรรณวลี พรมสุวรรณ
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 14:41 น.
134.) Poster Materials Science Thermal Spray Coating of Zn Alloys for Corrosion Protection of Passenger Carriages รหัส : 590510318
นางสาว ดวงรดา ยุทธกำธร
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 16:15 น.
135.) Poster Materials Science Flame-made Cr-doped CuO Nanoparticles for Low-concentration Ethanol Sensing รหัส : 590510303
นางสาว แคทลิยา ไชยพิแสน
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 02:28 น.
136.) Poster Materials Science Study of the Microstructure and Mechanical Properties of Friction Stir Welding of AA5083 and AA7075 after 2-step Ageing รหัส : 590510321
นาย ธนพฤทธิ์ เมธีวัชรโยธิน
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 09:57 น.
137.) Poster Materials Science Preparation of Strontium Aluminate doped Dy3+ and Eu2+ for electroluminescence film** รหัส : 590510308
นางสาว จุฑามาศ แสนวงค์วัน
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 13:13 น.
138.) Poster Materials Science The effect of heat treatment and sintering tempertures on structure and mechanical properties of lithium disilicate-leucite glass-ceramic for dental restoration. รหัส : 590510309
นางสาว เจนจิรา บึ้งยา
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 13:13 น.
139.) Poster Materials Science Preparation of Ba0.9Ca0.1Zr0.1Ti0.9O3 co-doped with Zn2+ and Nb5+ dielectric film for Electroluminescence display ** รหัส : 590510311
นางสาว ชัญญานุช สุสมวงค์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 13:13 น.
140.) Poster Materials Science Effect of TiO2 doping on the microstructure phase of NMC for cathode electrode of lithium-ion batteries รหัส : 590510314
นางสาว ณัฐณิชา จินาวงค์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 16:06 น.
141.) Poster Materials Science Fabrication of Biomass Pellets from Corn Stalk Waste and Coffee Ground Using for Renewable Energy รหัส : 590510325
นางสาว นฤมล อิ่มอุระ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 20:09 น.
142.) Poster Materials Science Physical and mechanical properties of biocomposites between bamboo fiber, vetiver fiber and rubber** รหัส : 590510328
นางสาว ปรียานันท์ ศิริปัญญา
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 22:01 น.
143.) Poster Materials Science Fabrication of Bio-composites Film between Thermoplastic made from Tapioca starch and cellulose fiber from recycled paper รหัส : 590510305
นางสาว จันทกานต์ ธนทรัพย์กนก
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 23:04 น.
144.) Poster Materials Science Efficient Photocatalytic Activity of Y-doped BiVO4 Films for the Degradation of Textile Dye** รหัส : 590510301
นาย คเชนทร์พล กาบจันทร์
- (จ.) 23 มี.ค. 2563
เวลา : 11:19 น.
145.) Oral Microbiology Screening of Cinnabar Color Deteriorate Fungi on Shan Style Temple Mural Painting from the 24th Buddhist Era in Chiang Mai Thailand รหัส : 590510231
นาย ปิติ ตันติศักดิ์
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 17:21 น.
146.) Poster Microbiology Antibacterial and Antioxidant Activities of Longan Honey From some Local bee Farms in Thailand รหัส : 590510170
นางสาว กาญจนา สร้อยแก้ว
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 17:26 น.
147.) Poster Microbiology In vitro anti-pathogenic microorganisms determination of medical absorbable suture and wound dressing hydrogel. รหัส : 590510259
นางสาว วรัญญา ตนานุภาคย์
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 21:18 น.
148.) Poster Microbiology Evaluation the prevalence of Staphylococcus aureus and Escherichia coli virulence genes from chicken meat in Chiang Mai by single PCR method รหัส : 590510190
นางสาว จุฬาณี ลีนะนิธิกุล
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 21:30 น.
149.) Poster Microbiology Calcium Carbonate Precipitation of Ureolytic bacterial Co-culture for Improving Properties of Bioconcrete and Garden Soil รหัส : 590510158
นางสาว กชมน ชำหา
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 22:31 น.
150.) Poster Microbiology Immobilization of Sporosarcina pasteurii KCTC3558 in Expanded Perlite for Strength Development of Portland Cement รหัส : 590510228
นางสาว ประดิภา วงศ์ประจวบลาภ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 03:02 น.
151.) Poster Microbiology Efficacy of Propolis from Stingless bee for inhibition of Herpes Simplex Virus Type 2 and antioxidant activity รหัส : 590510217
นางสาว ธีราภรณ์ มะลิกองสิงห์
- (ศ.) 27 มี.ค. 2563
เวลา : 20:53 น.
152.) Poster Microbiology Properties of cyanobacteria Thermosynechococcus elongatus for using to be transformation host รหัส : 590510241
นาย พิทักษ์ภูมิ กุมภา
- (อ.) 31 มี.ค. 2563
เวลา : 23:30 น.
153.) Poster Microbiology Biofertilizer development from the selected mineral solubilizing fungi for sweet basil (Ocimum basilicum) growth promotion รหัส : 590510254
นางสาว ลักษณา หนูนันท์
- (อา.) 5 เม.ย. 2563
เวลา : 02:47 น.
154.) Poster Zoology Morphometric analysis of 20 species of Cyrtodactylus from Thailand รหัส : 590510271
นางสาว อภิชญา ภูพันใบ
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 14:40 น.
155.) Poster Zoology Effects of Photoperiod and Light Intensity on Larval Diapause Termination in the Bamboo Borer, Omphisa fuscidentalis Hampson รหัส : 590510258
นางสาว วรัชยา คีรีวรรณ์
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 09:55 น.
156.) Poster Zoology Effects of Neem (Azadirachta indica A. Juss) Leaf Extract on Mortality, Growth and Development of Bamboo Borer Larvae (Omphisa fuscidentalis Hampson) รหัส : 590510260
นางสาว วิชญาพร มาสกลาง
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 09:57 น.
157.) Poster Zoology Morphology and Histology of Sex Pheromone Gland in Female Moth Bamboo Borer (Omphisa fuscidentalis Hampson) รหัส : 590510168
นางสาว กันตยา บุญชัย
- (จ.) 16 มี.ค. 2563
เวลา : 14:50 น.
158.) Poster Zoology Histology of oral cavity in mouthbrooder Malawi cichlid (Aulonocara sp.) รหัส : 590510219
นางสาว นลินทิพย์ พรมซาว
(พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 14:07 น.
159.) Poster Zoology Diversity of fishes from Mae Ngat Somboon Chon reservoir in Mae Taeng, Chiang Mai รหัส : 590510235
นางสาว พรรวินท์ สมณีวรรณ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 11:25 น.
160.) Poster Zoology Protective effects of Black rice (variety Leum Pua) bran extract on renal function and apoptosis in rat fed with high-fat diet รหัส : 590510198
นางสาว ญาณีนันท์ ชูถิ่น
(อ.) 7 เม.ย. 2563
เวลา : 00:21 น.
161.) Poster Zoology Behavior of Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) in Semi-captivity at Chiang Mai Zoo, Chiang Mai Province รหัส : 590510247
นางสาว ภาวิตา ตุ้ยเต็มวงค์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 20:40 น.
162.) Poster Zoology A Survey of helminths in Hemidactylus frenatus and H. platyurus in Chiang Mai University รหัส : 590510323
นาย ธานินทร์ เลิศสิริลดากุล
- (พ.) 1 เม.ย. 2563
เวลา : 22:27 น.
163.) Poster Zoology Test of antioxidant activities of Lemongrass (Cymbopogon citratus) tea and Kaffir lime (Citrus hystrix) tea รหัส : 590510159
นาย จิณณวัตร ปิ่นปกรณ์
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 22:04 น.
164.) Poster Zoology Safety evaluation of Lemongrass (Cymbopogon citratus) tea and Kaffir lime (Citrus hystrix) tea รหัส : 590510163
นางสาว สุชาดา ธีรานันท์
(พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 22:09 น.
165.) Poster Zoology Assessment the effect of lemongrass tea (Cymbopogon citratus) and kaffir lime tea (Citrus hystrix) on reproductive system of male rats รหัส : 590510171
นาย กีรติ คงรอด
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 22:53 น.
166.) Poster Zoology Effect of teas from Lemongrass and Kaffir lime on hematological parameters in rats (Rattus norvegicus) รหัส : 580510366
นาย วีรภัทร ศิริไกรวัฒนาวงศ์
- (ส.) 21 มี.ค. 2563
เวลา : 19:06 น.
167.) Poster Zoology Acetylcholinesterase Activity and Brain Histology of Rats Treated with Lemongrass (Cymbopogon citratus) and Kaffir Lime (Citrus hystrix DC.) Teas รหัส : 590510225
นางสาว บุญนาง บุญเทพ
- (ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 15:54 น.
168.) Poster Gemology Mineralogical and Chemical Composition of Purple Jade from Turkey รหัส : 590510416
นางสาว ธิดารัตน์ พงษ์สานต์คีรี
- (อ.) 17 มี.ค. 2563
เวลา : 23:56 น.
169.) Poster Gemology Mineralogy, Gemological Characteristics, Chemical Compositions and Causes of Color of Stichtite Claimed to be from Brazil รหัส : 590510426
นางสาว รัตวรรณ หงษ์ทอง
- (พ.) 18 มี.ค. 2563
เวลา : 17:57 น.
170.) Poster Gemology Gemological Characteristic, Mineralogy and Classification of Fossilized Orthoceras Claimed to be from Morocco. รหัส : 590510173
นางสาว เกศินี หรรษาวณิชกุล
- (ศ.) 27 มี.ค. 2563
เวลา : 18:38 น.
171.) Poster Gemology Study of freshwater pearl dyeing experiment with natural colors** รหัส : 590510419
นางสาว เนตรนภา เครือคำ
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 11:20 น.
172.) Poster Gemology Gemological Properties and Chemical Composition of Madagascan Copal รหัส : 590510404
นางสาว กัญญาภัค โม้ตา
- (พฤ.) 19 มี.ค. 2563
เวลา : 13:35 น.
173.) Poster Gemology Mineralogy and Gemological Propertes of Fire Agate รหัส : 590510402
นางสาว พิมลพัชร ยะหมื่น
- (ศ.) 20 มี.ค. 2563
เวลา : 23:33 น.
174.) Poster Gemology Gemological Properties and Cause of Color of Fluorite from Maha Lanna Mine, Tambon Mueang Pang, Pai District, Mae Hong Son Province** รหัส : 590510409
นางสาว ริญญารัศมิ์ สุดาจันทร์
- (จ.) 30 มี.ค. 2563
เวลา : 18:29 น.
175.) Poster Gemology Gemological Characteristics, Chemical Compositions and Cause of color of Demantoid garnet claimed to be from Madagascar รหัส : 590510425
นาย ภู่ ศิริโรจน์
- (ส.) 28 มี.ค. 2563
เวลา : 14:57 น.
176.) Poster Gemology Gemological Characteristics and Chemical Composition of Kyanite Claimed to be from Nepal รหัส : 590510406
นาย กีรวิชช์ เจริญศรีสันต์
- (ส.) 28 มี.ค. 2563
เวลา : 20:15 น.
177.) Poster Gemology Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Yellow Scapolites Claimed to be from Africa รหัส : 590510403
นาย กฤติน เดือนแจ้ง
- (ส.) 28 มี.ค. 2563
เวลา : 20:29 น.
178.) Poster Gemology Mineralogy and Gemological Characteristics of Malachite from Africa รหัส : 590510411
นางสาว ณัฐนิช เพาะไธสง
(พ.) 1 เม.ย. 2563
เวลา : 14:46 น.
179.) Poster Gemology Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Apatite from Madagascar รหัส : 590510413
นางสาว ธราวิมล ลีโสม
- (จ.) 30 มี.ค. 2563
เวลา : 12:50 น.
180.) Poster Gemology Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Emerald claimed to be from Zambia รหัส : 590510429
นาย สิริชัย สุขโกษา
- (พ.) 1 เม.ย. 2563
เวลา : 01:45 น.
181.) Poster Gemology Gemological Characteristics and Chemical Compositions of Red Garnet from Myanmar รหัส : 590510422
นางสาว พนิดา ทรายคำ
(พฤ.) 2 เม.ย. 2563
เวลา : 17:23 น.
182.) Poster Gemology Mineralogy and Gemological Characteristics of Rhodochrosites from Argentina and Peru. รหัส : 590510418
นางสาว นราทิพย์ จันทร์แก้ว
- (ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 21:36 น.
183.) Poster Gemology Mineralogy and Gemological Characteristics of Aragonite Imitate Hemimorphite รหัส : 590510400
นาย ชวิน บุนกาลกุล
(ส.) 4 เม.ย. 2563
เวลา : 21:42 น.