(Home Page)
(Register)
(Login)
(News Update)
(Rule & Policy)
(Download)
(Webboard)
(Search)
 
หน้าหลัก
กำหนดการรับสมัคร
ลงทะเบียนสมัคร
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
กระดาษถาม-ตอบ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโครงการ พสวท. , โครงการเพชรทองกวาว , โครงการ วคช. , โครงการ วพ. ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


้ายไปที่ 


http://www.dpst.science.cmu.ac.th/

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5394-3315 โทรสาร 0-5322-2268
e-mail::  laddarinpon@hotmail.com