(Home Page)
(Register)
(Login)
(News Update)
(Rule & Policy)
(Download)
(Webboard)
(Search)
 
หน้าหลัก
กำหนดการรับสมัคร
ลงทะเบียนสมัคร
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
กระดาษถาม-ตอบ
สำหรับโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่

 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโครงการ พสวท. , โครงการเพชรทองกวาว , โครงการ วคช. , โครงการ วพ. ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีำการศึกษา 2558

:: ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์พื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ พสวท. โครงการเพชรทองกวาว โครงการ วคช. โครงการ วพ. ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
 :: ประกาศ ผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ พสวท. โครงการเพชรทองกวาว โครงการ วคช. โครงการ วพ. ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
::
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 255
8
::
กำหนดการดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
 
::
รายละเอียด และเงื่อนไขการสมัครทุนโครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช.  และ วพ. ประจำปีการศึกษา 2558
 
::
ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบ 
 
::
ขั้นตอนการค้นหาและ พิมพ์ใบสมัครสอบ/บัตรประจำตัวสอบ
 
::
การเข้าใช้งานระบบข้อมูลการสมัครสอบฯของโรงเรียน
 
โอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ชื่อบัญชี คัดเลือก 58 
เลขที่บัญชี 020110237748

ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
                                                หมายเหตุ
1) ให้แนบสำเนาการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัคร
2) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5394-3315 โทรสาร 0-5322-2268
e-mail::  laddarinpon@hotmail.com