ประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :    สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร    การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้

เกณฑ์มาตรฐาน :           

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
  4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน       

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ   1  ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3  ข้อ

มีการดำเนินการ  4 ข้อ

มีการดำเนินการ  5 ข้อ

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนคณะที่สอดคล้องตาม แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 11  (SCE-7.3-1-1)   โดยมี แผนระบบสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2556-2557 และ แผน e-Faculty ประจำปีงบประมาณ 2556-2559  (SCE-7.3-1-2)  เพื่อสนองรับนโยบายมหาวิทยาลัยตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (SCE-7.3-1-3)  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและมีมติเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556  และที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

2.    มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้อง     ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้         ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตามพันธกิจของคณะ โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ (SCE-7-3-2-1)

3.     มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งให้ทุกส่วนงานภายในคณะดำเนินการ  (SCE-7.3-3-1)  และได้มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอผู้บริหารคณะฯ รับทราบ รวมถึงการรายงานให้บุคลากรคณะได้รับทราบผลและแนวทางการแก้ไขของผู้บริหารผ่านกลไกการประชุมบุคลากรประจำปีของคณะฯ และได้สรุปคัดแยกประเด็นที่แสดงจำนวนและร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและผู้รับบริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ของคณะ  (SCE-7.3-3-2)  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็นต่อไป

4.      มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  มาปรับปรุงการทำงานของแต่ละระบบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (SCE-7.3-4-1)

5.      มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

คณะวิทยาศาสตร์มีการบันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (SCE-7.3-5-1) ดังนี้

-        บันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) (http://mis.cmu.ac.th/cmumis)

-        บันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย(บัญชีสามมิติ/GFMIS)  http://www.fis.oop.cmu.ac.th/main.asp

-        บันทึกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามโครงการจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ http://www.nap.mua.go.th

-        บันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ  http://nrpm.nrct.go.th/

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

ดำเนินการ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

ดำเนินการ

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5

บรรลุ

5

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 SCE-7.3-1-1 แผนพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11
 SCE-7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2556-2557 และ แผน e-Faculty ประจำปีงบประมาณ 2556-2559
SCE-7.3-1-3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555-2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SCE-7.3-2-1 จอภาพแสดงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะฯ
SCE-7.3-3-1  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
SCE-7.3-3-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ
SCE-7.3-4-1  การนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ
SCE-7.3-5-1 จอภาพแสดงการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
จอภาพแสดงการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-MIS) (http://mis.cmu.ac.th/cmumis/)
จอภาพแสดงการส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย(บัญชีสามมิติ/GFMIS) http://www.fis.oop.cmu.ac.th/main.asp
จอภาพแสดงการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตามโครงการจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ http://www.nap.mua.go.th
จอภาพแสดงการบันทึกข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>