หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.)

การสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่ ได้เบ่งบานอย่างเต็มที่และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างวัตกรรมในภาคการผลิตและบิรการต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีโครงการจำนวนพอสมควรที่รองรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน แต่โครงการส่งเสริมให้เป็นนักวิจัยอย่างครบวงจรยังมีน้อยมาก โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศ คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่รับนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ยังน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เป็นมวลวิกฤตได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 4 แห่ง ในภูมิภาคที่ต่างกัน โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการในขั้นต้นเป็นเวลา 5 ปี (2551-2555)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยแรก ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องให้ร่วมในโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ วมว-มช.) โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ อาทิ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ การบ่มเพาะด้านการวิจัย ในลักษณะที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้นักเรีนในโครงการนี้ ก้าวไปสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ทั้งสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการนี้ โดยให้มีกระบวนการคัดกรองนักเรียนที่เชื่อถือได้