เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์

นักเรียนในโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นนักเรียน ในสังกัดของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยต้องเข้าพักประจำในหอพักที่จัดให้ ทางโครงการฯ จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร ค่าหนังสือ และสวัสดิการอื่นๆ ในลักษณะของโรงเรียนประจำ (Boarding School) ที่มีครูอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และจะได้รับการบ่มเพาะให้เป็นนักวิจัย รุ่นเยาว์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่าง เป็นเหตุ เป็นผลและ เป็นระบบ

นอกจากนั้น เมื่อนักเรียนในโครงการฯ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิชาต่างๆ (http://www.science.cmu.ac.th/ หัวข้อ “การจัดการศึกษา”) ผ่านโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีทุนสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) โครงการทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเพชรทองกวาว และโครงการพิเศษอื่นๆ (http://www.science.cmu.ac.th/ หัวข้อ “บริการชุมชน” >>> โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี)