[HOME DIR] » คลังข้อมูล » ภาพกิจกรรม

2012.09.24
ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2553
ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2553 Read more
2012.09.24
มอบวุฒิบัตรกระบวนวิชาเรียนล่วงหน้า (AP) วมว.-มช. รุ่นที่ 1
มอบวุฒิบัตรกระบวนวิชาเรียนล่วงหน้า (AP) วมว.-มช. รุ่นที่ 1 Read more
2012.09.24
ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 4
ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 4 Read more
2012.09.24
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ วมว. รุ่นที่ 4 (11 - 13 มิ.ย. 54)
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ วมว. รุ่นที่ 4 (11 - 13 มิ.ย. 54) Read more
2012.09.24
พิธีมอบเข็มและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโครงการ วมว.-มช.
พิธีมอบเข็มและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโครงการ วมว.-มช. Read more
2012.09.24
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ 2553
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ 2553 Read more
2012.11.02
น้ำและคุณภาพ 2553
น้ำและคุณภาพ 2553 Read more
2012.09.24
ดูดาว
ดูดาว Read more
2012.09.24
ค่ายสัมพันธ์ 4 ศูนย์ ครั้งที่ 1 มทส. 4-7 ก.ค. 2552
ค่ายสัมพันธ์ 4 ศูนย์ ครั้งที่ 1 มทส. 4-7 ก.ค. 2552 Read more
2012.09.24
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 Read more
2012.11.02
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 4และ SCiUS Forum #2
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 4และ SCiUS Forum #2 Read more
2012.10.05
 นายมารุตพงศ์ ภู่อ่ำ นักเรียนโครงการ วมว.-มช. ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientist; ICYS) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
  Read more
2012.11.19
นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทหุ่นวิบากปฏิบัติภารกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2555 (WRO2012: World Robot Olympiad 2012) ณ ประเทศมาเลเซีย
Read more
2012.12.21
นักเรียนโครงการ วมว.-มช.ร่วมประดิษฐ์กระทงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย
 
Read more
2013.03.18
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
Read more
2013.02.28
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์
Read more
2013.03.18
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
Read more
2013.03.18
โครงการทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติดอยอ่างขาง
ในวันที่ 26-27 มกราคม 2556 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 
Read more
2013.04.09
สอบคัดเลือกรอบสองโครงการ วมว.-มช. วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556
Read more
2013.04.26

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์วมว.ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ภาพกิจกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2556)

Read more
2013.04.26

ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์วมว.ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ภาพกิจกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2556) 

Read more
2013.04.26
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์วมว.ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ภาพกิจกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2556) 
Read more
2013.04.26
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์วมว.ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ภาพกิจกรรม วันที่ 27 มีนาคม 2556) 
Read more
2013.04.26
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์วมว.ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ภาพกิจกรรม วันที่ 28 มีนาคม 2556) 
Read more
2013.05.16
นางสาวพิชญาพร เดชสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว.-มช.
ได้รับรางวัล Best poster award ในงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
"International Conference of Young Scientists (ICYS)" 
  Read more
2013.05.16
ศิษย์เก่าโครงการ วมว.-มช.รุ่นที่ 1 ร่วมดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส โครงการ วมว.-มช.เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง
Read more
2013.07.12
ค่ายวิทยาศาสตร์องค์รวมประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2556
ณ กลุ่มโรงเรียนบ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Read more
2013.09.04
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนโครงการ วมว.-มช.ครั้งที่ 1
Read more
2013.10.04

Module น้ำพุร้อน

Read more
2013.10.04
Module ศาสนสถานกับเครื่องมือตรวจสอบฤดูกาล
Read more
หน้าที่: 1   |   2   |   3      »