[HOME DIR]
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวการสอบคัดเลือก ทุนการศึกษาต่างๆ
คลังข้อมูล
รวบรวมข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ต่างๆ ของโครงการ (KM), ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
ประกาศรับสมัครบุคลากร
กิจกรรมและโครงการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตารางเรียน โครงการ วมว.-มช.
ตารางปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักเรียน
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โครงการ วมว.-มช.
ข่าวสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

2012.09.24
ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2553
ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2553 Read more
2012.09.24
มอบวุฒิบัตรกระบวนวิชาเรียนล่วงหน้า (AP) วมว.-มช. รุ่นที่ 1
มอบวุฒิบัตรกระบวนวิชาเรียนล่วงหน้า (AP) วมว.-มช. รุ่นที่ 1 Read more
2012.09.24
ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 4
ปฐมนิเทศนักเรียน โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 4 Read more
2012.09.24
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ วมว. รุ่นที่ 4 (11 - 13 มิ.ย. 54)
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการ วมว. รุ่นที่ 4 (11 - 13 มิ.ย. 54) Read more
2012.09.24
พิธีมอบเข็มและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโครงการ วมว.-มช.
พิธีมอบเข็มและแสดงความยินดีแก่นักเรียนโครงการ วมว.-มช. Read more
2012.09.24
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ 2553
ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ 2553 Read more
2012.11.02
น้ำและคุณภาพ 2553
น้ำและคุณภาพ 2553 Read more
2012.09.24
ดูดาว
ดูดาว Read more
2012.09.24
ค่ายสัมพันธ์ 4 ศูนย์ ครั้งที่ 1 มทส. 4-7 ก.ค. 2552
ค่ายสัมพันธ์ 4 ศูนย์ ครั้งที่ 1 มทส. 4-7 ก.ค. 2552 Read more
2012.09.24
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 Read more
2012.11.02
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 4และ SCiUS Forum #2
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 4และ SCiUS Forum #2 Read more
2012.09.24
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 1
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 1 Read more
2012.09.24
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 2
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 2 Read more
2012.12.19
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 3
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 3 Read more
2012.09.24
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 4
ทำเนียบ นร. โครงการ วมว.-มช. รุ่นที่ 4 Read more
2012.10.05
 นายมารุตพงศ์ ภู่อ่ำ นักเรียนโครงการ วมว.-มช. ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมงานประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientist; ICYS) ครั้งที่ 19 ณ ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
  Read more
2012.11.19
นายสง่าพงศ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทหุ่นวิบากปฏิบัติภารกิจ ระดับมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2555 (WRO2012: World Robot Olympiad 2012) ณ ประเทศมาเลเซีย
Read more
2012.12.21
นักเรียนโครงการ วมว.-มช.ร่วมประดิษฐ์กระทงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย
 
Read more
2013.01.08
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Read more
2013.05.23
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โครงการ วมว.-มช.

Download File

Read more
2013.05.23
ตารางปฏิบัติงานหอพักนักเรียน โครงการ วมว.-มช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 
Download File Read more
2013.03.18
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 
Read more
2013.02.28
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์
Read more
2013.05.23
ตารางปฏิบัติงานหอพักนักเรียน โครงการ วมว.-มช. ประจำเดือน มีนาคม2556 

Download File

Read more
2018.09.11
แบบฟอร์มใบลา ลูกจ้างโครงการ วมว.-มช.
 Download File ใบ ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
Download File ใบลาพักผ่อน
Download File ใบลาออก
Read more
2017.09.20
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์อยู่หอพักเฮือนศรีตรังระหว่างปิดภาคเรียน
Download File Read more
2015.01.21
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการ วมว.-มช.

Download File

Read more
2015.01.21
แบบฟอร์มขออนุมัติถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนนักเรียน โครงการ วมว.-มช.

Download File

Read more
2015.01.21
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download File

Read more
2013.03.18
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 22-27 ตุลาคม 2555 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 
Read more
หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4      »