แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ส่งหน่วยพัสดุกรณ๊ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง)
2017.09.22