กิจกรรม 7thSCiUS Forum ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
2017.07.06