ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ วมว.-มช. ระยะที่ 2 ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงษ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2017.07.03
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(โครงการ วมว.-มช.) ระยะที่ 2 และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560