2018.07.24
การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ วมว.ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอพักในกำกับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอพักแม่เหียะ)
 

Read more
2018.07.24
อบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561

Read more
2018.07.24
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ในหน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ามาจากไหน
วันศุกร์ที่ 9กุมภาพันธ์ 2561

Read more
2018.06.05
โครงการ วมว.-มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว.ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Read more
2018.05.09
ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายอาสาพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม
วันที่ 8-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอพักในกำกับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more
2017.08.21
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more
2017.07.06
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน วมว.-มช. รุ่นที่ 10 
   
 ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มช. หอพักเฮือนศรีตรัง และศูนย์การวิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
Read more
2017.07.06
การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
Read more
2017.07.06
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเข้าหอพักแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รุ่นที่ 10 ในวันที่10 พฤษภาคม 2560

Read more
2017.07.06
กิจกรรม 7thSCiUS Forum ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

Read more
2017.07.03
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ วมว.-มช. ระยะที่ 2 ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงษ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

Read more
2017.05.18
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2560

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา


Read more
2017.12.04
แบบแจ้งความประสงค์อยู่หอพักเฮือนศรีตรัง(ระหว่างปิดภาคเรียน)
Download File Read more
2017.11.22
คำขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Download File Read more
2017.11.22
คำขอทั่วไป
Download File Read more
2017.11.22
คำขอเข้าร่วมกิจกรรม
Download File Read more
2017.11.22
คำขอกลับหอล่าช้า(หมู่คณะ)
Download File Read more
2017.11.22
แบบฟอร์มขอกลับหอพักล่าช้า(รายบุคคล)
Download File Read more
2017.09.22
แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ส่งหน่วยพัสดุกรณ๊ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง)
Download File Read more
2017.09.14
แบบฟอร์มตารางลงเวลาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภาควิชา
Download File Read more
2016.05.23
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานจัดทำโครงการ วมว.-มช.
Download File  Read more
2015.01.21
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download File

Read more