2019.02.28
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และแข่งขันทันษะด้านวิศวกรรม ภายใต้งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประดู่แดง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
Read more
2018.07.24
การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ วมว.ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอพักในกำกับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอพักแม่เหียะ)
 

Read more
2018.07.24
อบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์รักษ์ริมปิง ณ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561

Read more
2018.07.24
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ ในหน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้ามาจากไหน
วันศุกร์ที่ 9กุมภาพันธ์ 2561

Read more
2018.06.05
โครงการ วมว.-มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว.ครั้งที่ 5/2561
ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Read more
2018.05.09
ค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายอาสาพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม
วันที่ 8-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอพักในกำกับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more
2017.08.21
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2560 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more
2017.07.06
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน วมว.-มช. รุ่นที่ 10 
   
 ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มช. หอพักเฮือนศรีตรัง และศูนย์การวิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 
Read more
2017.07.06
การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่3
ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
Read more
2017.07.06
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการเข้าหอพักแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รุ่นที่ 10 ในวันที่10 พฤษภาคม 2560

Read more
2017.07.06
กิจกรรม 7thSCiUS Forum ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

Read more
2017.07.03
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ วมว.-มช. ระยะที่ 2 ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงษ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

Read more
2017.12.04
แบบแจ้งความประสงค์อยู่หอพักเฮือนศรีตรัง(ระหว่างปิดภาคเรียน)
Download File Read more
2019.09.02
คำขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Download File

Read more
2019.09.02
คำขอเข้าร่วมกิจกรรม

Download File

Read more
2019.09.02
คำขอกลับหอล่าช้า(หมู่คณะ)

Download File

Read more
2019.09.02
แบบฟอร์มขอกลับหอพักล่าช้า(รายบุคคล)

Download File

Read more
2016.05.23
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ และแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานจัดทำโครงการ วมว.-มช.
Download File  Read more
2019.09.02
แบบฟอร์มคำขอทั่วไป

Download File

Read more
2015.01.21
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Download File

Read more
2019.09.02
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์อยู่หอพักเฮือนศรีตรังระหว่างปิดภาคเรียน

Download File

Read more
2019.09.02
แบบฟอร์มใบลา ลูกจ้างโครงการ วมว.-มช.
  Download Fileใบ ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร
Download File       ใบลาพักผ่อน
Download Fileใบลาออก
Read more