ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » ด้านการวิจัย
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars)

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ม.ค. 2563 เวลา 15:50 น.)


จุลินทรีย์กับความสามารถในการเพิ่มผลผลิตปิโตรเลียม

“พลังงานปิโตรเลียมในโลกนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ใต้พื้นผิวโลก เนื่องจากน้ำมันดิบมีความหนืด จึงทำให้ยังมีน้ำมันดิบคงเหลืออยู่ภายใต้ผิวโลกกว่า 2 ใน 3 ส่วน ที่ยังไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้”
(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:56 น.)


ศวท-มช. ร่วมมือ บ.เอกชน พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชงพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

   ศวท-มช. ลงนาม MOU “การวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชกัญชง” ร่วมกับ บริษัท ลานนา คริสตัส จำกัด มุ่งเน้นพัฒนาการใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาฝึกงาน พร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ต่อไป
(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ต.ค. 2562 เวลา 08:46 น.)


ภาควิชาชีววิทยาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9

      ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9thConference on Taxonomy and Systematics in Thailand : TST9 – Peak of the country, Peak of biodiversity) ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 2 ต.ค. 2562 เวลา 14:12 น.)


อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นำโครงการพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลการเกษตรฯ ผ่านการคัดเลือกโครงการปั้นดาว ค้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรม


(ปรับปรุงล่าสุด: 7 ก.ย. 2562 เวลา 14:28 น.)


พิธีทำบุญเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

       พิธีทำบุญเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.ย. 2562 เวลา 18:03 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม ณ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:22 น.)


คณะวิทย์ มช. แถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:29 น.)


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย

ภาควิชาสถิติ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย "How to Conduct Research in Applied Statistics and Work as a Professional Statistician" โดย Prof.Dr.Timothy O'Bien จาก Loyola University Chicago, USA. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของภาควิชาสถิติ
(ปรับปรุงล่าสุด: 25 ก.ค. 2562 เวลา 14:30 น.)


โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 18 มิ.ย. 2562 เวลา 22:31 น.)


ผลงานนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ได้รับคัดเลือกขึ้นปกและเป็นบทความเด่นในวารสาร Talanta วารสารวิชาการชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ ได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นภาพปกและเป็นบทความเด่นประจำฉบับ ในวารสาร Talanta ฉบับวันที่ 15 August 2019, Volume 201 ซึ่งเป็นหนึ่งในวารสารวิชาการชั้นนำทางเคมีวิเคราะห์ ในระดับนานาชาติ
(ปรับปรุงล่าสุด: 5 มิ.ย. 2562 เวลา 09:42 น.)


การสัมมนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ

        ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการสัมมนา หัวข้อ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์และพลาสติกชีวภาพ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
(ปรับปรุงล่าสุด: 22 พ.ค. 2562 เวลา 15:58 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : เครื่องประดับเงินรูปแบบล้านนาประยุกต์

"เครื่องเงินล้านนา ผสานคุณค่าพลอยเนื้ออ่อน สวยสง่า Lanna Style" ผลงานที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง "นักวิทยาศาสตร์" กับ "นักออกแบบ" เพื่อสรรค์สร้างวัสดุทางธรณีวิทยาให้กลายเป็นเครื่องประดับที่ทรงคุณค่า คงเอกลักษณ์ล้านนา และทันสมัย


(ปรับปรุงล่าสุด: 5 เม.ย. 2562 เวลา 16:49 น.)


คณะวิทยาศาสตร์นำทีมนักวิจัยศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP)


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 เม.ย. 2562 เวลา 16:21 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : เสริมสร้างคุณค่าให้กากอุตสาหกรรมไทย

"งานวิจัยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งที่ไร้ค่า ให้กลับมามีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม" ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มช.
(ปรับปรุงล่าสุด: 29 มี.ค. 2562 เวลา 16:43 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : คัมภีร์ล้านนา ทรงคุณค่าสู่โลกดิจิตอล

   Lanna OCR Application เป็นหนึ่งในผลงานการออกแบบ Application ที่น่าสนใจ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เพราะเป็นการทำงานด้วยแนวคิดและองค์ความรู้อันทันสมัย เพื่อตอบโจทย์การศึกษาประวัติศาสตร์ยุคโบราณให้มีความสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์แนวคิดสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้โลกยุคเก่าได้อย่างลงตัว 
(ปรับปรุงล่าสุด: 25 มี.ค. 2562 เวลา 15:18 น.)


จะทำยังไงให้งานวิจัยก้าวไปสู่ STARTUP?? 20 มีนาคมนี้ มีคำตอบ

งานบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับ ศวท-มช. ขอชวนน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ทุกชั้นปี ทั้ง ป.ตรี โท เอก เข้าร่วมกิจกรรม Sci Startup Initiative Project ครั้งที่ 1 เรียนรู้แนวคิดการทำธุรกิจ Startup จากเหล่า Startup ที่มากประสบการณ์
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16: 30 น.
พบกันที่ SCB2100 และลานอะตอม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
** มีประกาศณียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ที่แจ้งความประสงค์)**
ลงทะเบียน ฟรี !!! จำนวนจำกัด

(ปรับปรุงล่าสุด: 8 มี.ค. 2562 เวลา 10:45 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : ผ้าลายจกโหล่งลี้ มรดกสายเมือง จังหวัดลำพูน


(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ก.พ. 2562 เวลา 10:23 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : ธัญโอสถ ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว จากอาหารทรงคุณค่า สู่ชาเปี่ยมคุณประโยชน์


(ปรับปรุงล่าสุด: 28 ก.พ. 2562 เวลา 10:01 น.)


Research VDO Series 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. : โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน

โครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน เป็น 1 ในโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนในเขตภาคเหนือตอนบนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน ซึ่งดำเนินงานโดย ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มช. ด้วยเชื่อว่า "เยาวชน" ในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนสำคัญต่อการป้องกันปัญหาหมอกควันได้ในอนาคต
(ปรับปรุงล่าสุด: 27 ก.พ. 2562 เวลา 10:56 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [6]