ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด: » แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ค้นหาประกาศ/กิจกรรม
เลือกหน่วยงาน
กรุณากรอกคีย์เวิร์ด
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ President of Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 16:49 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงาน

     คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน EdPEx หรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 19 ธ.ค. 2562 เวลา 17:16 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะ

      คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่  ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางการเรียนการสอนของคณะฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ
(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ธ.ค. 2562 เวลา 16:17 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น

          รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Tsukuba University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
(ปรับปรุงล่าสุด: 13 ธ.ค. 2562 เวลา 09:37 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. เข้าศึกษาดูงานด้านพัสดุ

     คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารครุภัณฑ์และระบบครุภัณฑ์ออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 


(ปรับปรุงล่าสุด: 12 ธ.ค. 2562 เวลา 15:56 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 11:02 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจาก ม.ศิลปากร เข้าศึกษาดูงาน


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 10:02 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 10:00 น.)


คณะวิทยาศาสตร์รับมอบแผ่นกรองอากาศ จากบริษัท 3AC จำกัด และหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 09:50 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น


(ปรับปรุงล่าสุด: 4 ธ.ค. 2562 เวลา 09:44 น.)


ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Toyama, Japan และ Virginia Tech, USA

       ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Toyama, Japan และ Virginia Tech, USA ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
(ปรับปรุงล่าสุด: 6 พ.ย. 2562 เวลา 16:41 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Mandalay

        คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก University of Mandalay, Myanmar เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 17 ต.ค. 2562 เวลา 16:39 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Dublin City University ไอร์แลนด์

   คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก School of Computing, Dublin City University, Dublin, Ireland ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 10 ต.ค. 2562 เวลา 15:59 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 23 ก.ย. 2562 เวลา 17:01 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากทั่วภาคเหนือเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในงาน CMU Open House 2019

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับนักเรียนจากทั่วภาคเหนือกว่า 1000 คน เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในงานCMU Open House 2019 
(ปรับปรุงล่าสุด: 30 ส.ค. 2562 เวลา 16:10 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National University of Laos

     วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Dr. Somsy Gnophanxay, President of National University of Laos และคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ 


(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ส.ค. 2562 เวลา 16:06 น.)


นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ สดร.

       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงหารือหัวข้อวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง 2 สถาบันฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
(ปรับปรุงล่าสุด: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:03 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

   คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 9 ก.ค. 2562 เวลา 15:01 น.)


ภาควิชาชีววิทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


(ปรับปรุงล่าสุด: 3 ก.ค. 2562 เวลา 16:33 น.)


คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช

ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ปรับปรุงล่าสุด: 6 มิ.ย. 2562 เวลา 16:57 น.)


หน้าที่: 1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [16]