(วันที่ 7 ส.ค. 2556 เวลา 17:03 น.)
 

พิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภาพประทับใจในคณะวิทยาศาสตร์

 

      คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบรางวัลและแสดงผลงานการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ภาพประทับใจในคณะวิทยาศาสตร์  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปีฯ โดยมีรองศา่สตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และรองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง ประธานคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายฯ กล่าวให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท) ได้แก่  ผลงานชื่อ “สีเหลืองเรืองตระการทั่วหล้า”
นายสุทธิพงษ์  ทวีลาภ                
นักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
(เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท) ได้แก่  ผลงานชื่อ Journey to Infinity of Yellow Science
อาจารย์ ดร. ว่าน วิริยา    
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่   ผลงานชื่อ Lost..
นางสาวกุลยา  แก้วแสงอินทร์      
นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล (รับมอบเ้กียรติบัตร) ได้แก่
ผลงานชื่อ  “The Way to Success”
นางสาวศุภานัน ภู่พานิชเจริญกูล
นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 
ผลงานชื่อ  แมกไม้มุมมองเมืองอะตอม
นายศราวุฒิ  อุ่นใจ
นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 
ผลงานชื่อ  “Friend Science”
นางสาวนุชรี นิยโมสถ 
ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 
ผลงานชื่อ  “Building Memorial”
นายเมธัส ชูเวช
ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 
ผลงานชื่อ  บ้านแห่งความรัก
นายวรเศรษฐ์  สุวรรณมณีโชค
บุคลากรงานการเงิน การคลัง และพัสดุ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
 

 

 
  • สีเหลืองเรืองตระการทั่วหล้า
  • Journey to Infinity of Yellow Science
  • Lost..
  • <strong>The Way to Success</strong>
  • <strong>แมกไม้มุมมองเมืองอะตอม</strong>
  • <strong>Friend Science</strong>
  • <strong>Building Memorial</strong>
  • <strong>บ้านแห่งความรัก</strong>
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด:
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ