(วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา 15:28 น.)
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่องโฟกัสไออนบีมทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

 
งานบริหารงารวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และโครงการบริการวิชาการด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เครื่องโฟกัสไออนบีมทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศา่สตร์จารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการวิจัยอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 และศูนย์วิจัยและบริการจุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอน อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด:
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ