(วันที่ 12 มิ.ย. 2556 เวลา 17:18 น.)
 

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์รุ่นรหัส 125...มอบทุนการศึกษาให้กับคณะวิทยาศาสตร์

 
รองศาสตราจารย์ปรีชา  ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบ "ทุนวิทยา 125.." จำนวน 2 หมื่นบาท จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ อาร์คีโร ในนามผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 125... เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1 หมื่นบาท ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด:
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ