(วันที่ 11 เม.ย. 2556 เวลา 10:49 น.)
 

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการ การสร้างแบบประเมิน และติดตามผล ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา”

 
รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษสำหรับชุมชนนักปฏิบัติงานบริหารทั่วไป หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการ การสร้างแบบประเมิน และติดตามผล ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล อนันตา รองคณบดีฝ่า่ยแผนและพัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนาชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด:
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ