(วันที่ 14 พ.ค. 2555 เวลา 21:56 น.)
 

พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

 
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2  จากสถาบันต่างๆ ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเสริมของโครงการ พสวท. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในโครงการฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนจากต่างสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. 
      ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 สำหรับรูปแบบในการจัดค่าย ปีนี้เน้นบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน" กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยาย เรื่อง วิทยาศาสตร์กับความสำเร็จของโครงการหลวง การทัศนศึกษา ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และวัดอุโมงค์ การทำ mini project และร่วมรับฟังการเสวนาจากรุ่นพี่ พสวท. 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด:
แขกเยี่ยมชม/ความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและแขกผู้มาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของคณะ
การประกันคุณภาพ
ข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ, TQA, QA
พัฒนาบุคลากร
ข่าวสารและกิจกรรมทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการวิจัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
ข่าวสารและกิจกรรมด้านการผลิตบัณฑิต
ทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและสิ่งแวดล้อม
บริการวิชาการแก่ชุมชน
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ข่าวสารและกิจกรรมด้านบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกวดราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงาน
ข่าวอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ